בס"ד

 

Таблицы для переводов молитв

 

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3

Определенный ____ה мое י_____ я буду ______א

артикль (the) твое ך____ ты будешь ______ת

и _____ו наше נו____ он будет ______י

את ее ה____ она будет ______ת

делать (to do) _____ל его ו____ они будут ו______י

нет לא их ם____ мы будем ______נ

не אל их (женск род) ן____

 

Таблица 4 Таблица 5 Таблица 6

я делал י_____ в, с ______ב я אני

ты делал ת _____ как ______כ ты אתה

мы делалиנו _____ к, в ______ל вы אתם

вы делали תם_____ из ______מ мы אנחנו

они делали ו_____ потому что _____ש они הם

на על они (женск) הן

с עם он הוא

она היא

 

Таблица 7 Таблица 8 Таблица 9

Множеств. мужского рода ים_____ хифиль ________ה кто מי

Множеств. женского рода ות _____ (усиленныя форма) ________ מ что מה

мне לי

тебе לך

вам לכם

нам לנו