Слихот Нусах Сефаради.

 

Говорят Ашре и Кадиш. Потом продолжают:

 

 

БЭН АДАМ, МА Л'ХА НИРДАМ, КУМ К'РА Б'ТАХАНУНИМ. Ш'ФОХ СИХА, Д'РОШ С'ЛИХА, МЭАДОН hААДОНИМ. Р'ХАЦ УТhАР, В'АЛ Т'АХАР, Б'ТЭРЭМ ЯМИМ ПОНИМ. УМhЭРА, РУЦ Л'ЭЗРА, ЛИФНЭ ШОХЭН М'ОНИМ. УМИПЭША, В'ГАМ РЭША, Б'РАХ УФХАД МЭАСОНИМ. АНА Ш'Э, ШИМХА ЁДЭ, ЙИСРАЭЛ НЭЭМАНИМ. Л'ХА АДОНАЙ hАЦДАКА. В'ЛАНУ БОШЭТ hАПАНИМ:

АМОД К'ГЭВЭР, В'hИТГАБЭР, Л'hИТВАДОТ АЛ ХАТАИМ. Я ЭЛ Д'РОШ, Б'ХОВЭД РОШ, Л'ХАПЭР АЛ П'ШАИМ. КИ Л'ОЛАМ, ЛО НЭЛАМ, МИМЭНУ НИФЛАИМ. В'ХОЛ МААМАР, АШЭР ЕАМАР, Л'ФАНАВ hЭМ НИКРАИМ. hАМРАХЭМ, hУ Й'РАХЭМ, АЛЭНУ К'РАХЭМ АВ АЛ БАНИМ:

Л'ХА АДОНАЙ hАЦДАКА. В'ЛАНУ БОШЭТ hАПАНИМ:

МА НИТОНЭН УМА НОМАР. МА Н'ДАБЭР УМА НИЦТАДАК:

НАХПСА Д'РАХЭНУ В'НАХКОРА. В'НАШУВА ЭЛЭХА:

КИ Й'МИНХА П'ШУТА. Л'КАБЭЛ ШАВИМ:

ШАВИМ ЭЛЭХА Б'ХОЛ ЛЭВ. ШАВАТАМ Т'КАБЭЛ Б'РАХАМЭХА:

Б'РАХАМЭХА hАРАБИМ БАНУ Л'ФАНЭХА. К'ДАЛИМ УХРАШИМ ДАФАКНУ Д'ЛАТЭХА:

Д'ЛАТЭХА ДАФАКНУ РАХУМ В'ХАНУН. АЛ Т'ШИВЭНУ РЭКАМ МИЛФАНЭХА:

МИЛФАНЭХА МАЛКЭНУ РЭКАМ АЛ Т'ШИВЭНУ. КИ АТА ШОМЭА Т'ФИЛА:

ШОМЭА Т'ФИЛА. АДЭХА КОЛ БАСАР ЯВОУ:

ШОМЭА Т'ХИНА. ЭЛЭХА КОЛ hАРУХОТ ЯВОУ:

ЯВОУ ЭЛЭХА hАРУХОТ. В'ХОЛ hАНЕШАМА:

hАНЕШАМА ЛАХ В'hАГУФ ПААЛАХ. ХУСА АЛ АМАЛАХ:

hАНЕШАМА ЛАХ В'hАГУФ ПААЛАХ. ЦУР АШЭР ЭН ДОМЭ ЛАХ. ХУСА АЛ АМАЛАХ:

hАНЕШАМА ЛАХ В'hАГУФ ПААЛАХ. АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ШИМХА:

АТАНУ АЛ ШИМХА. АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ШИМХА:

БААВУР ШИМХА. КИ ЭЛ МЭЛЭХ ХАНУН В'РАХУМ Ш'МЭХА:

ШИМХА НИКРА АЛЭНУ. АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ:

ШИМХА НИКРА Б'КИРБЭНУ. АЛ ТАНИХЭНУ АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ:

ЭЛОhЭНУ БОШНУ Б'МААСЭНУ. В'НИХЛАМНУ БААВОНОТЭНУ:

ЭН ЛАНУ ПЭ Л'hАШИВ. В'ЛО МЭЦАХ Л'hАРИМ РОШ:

КИ РАБУ М'ШУВОТЭНУ. Л'ХА ХАТАНУ:

ХАТАНУ ИМ АВОТЭНУ. hЭЭВИНУ hИРШАНУ:

МА НОМАР Л'ФАНЭХА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ. МА Н'ДАБЭР УМА НИЦТАДАК:

МА НОМАР Л'ФАНЭХА ЁШЭВ МАРОМ. УМА Н'САПЭР Л'ФАНЭХА ШОХЭН Ш'ХАКИМ:

hАЛО hАНИСТАРОТ В'hАНИГЛОТ. АТА ЁДЭА:

АТА ЁДЭА РАЗЭ ОЛАМ. В'ТААЛУМОТ СИТРЭ ХОЛ ХАЙ:

АТА ХОФЭС КОЛ ХАДРЭ ВАТЭН. РОЭ Х'ЛАЁТ ВАЛЭВ:

ЭН ДАВАР НЭЛАМ МИМАХ. В'ЭН НИСТАР МИНЭГЭД ЭНЭХА:

ИМ АВОНЭНУ АНУ ВАНУ. АДОНАЙ АСЭ Л'МААН Ш'МЭХА:

ИМ АВОНОТ ТИШМАР Я. АДОНАЙ МИ ЯАМОД:

КИ ИМХА hАСЛИХА. Л'МААН ТИВАРЭ:

КИ ИМХА М'КОР ХАЙИМ. Б'ОРХА НИРЭ ОР:

КИ ЛО АЛ ЦИДКОТЭНУ АНАХНУ МАПИЛИМ ТАХАНУНЭНУ Л'ФАНЭХА. КИ АЛ РАХАМЭХА hАРАБИМ:

 

В десять дней раскаяния, некоторые говорят:

 

Л'МААНХА ЭЛОhАЙ. Р'ЦЭ АМ Л'ХА ШИХАР. Л'ХОЛ ОТ ПАНЭХА. Б'МААМАД hАШАХАР. АДОНАЙ hАКШИВА ВААСЭ АЛ Т'АХАР:

Л'МААНХА ЭЛОhАЙ. Д'ЛЭ МИМЦУЛОТ ЯМ. С'ВЭЭ РОШ В'ЛААН. Б'ВЭТ НОДАМ В'ШИВЯМ. В'ШУР ЛАХЦАМ В'АНЯМ. В'АЛ ТЭФЭН Л'МЭРЯМ. В'hАТ ОЗЭН Л'ШАВАМ. БИТФИЛАТ hАШАХАР:

Л'МААНХА ЭЛОhАЙ. ВААСЭ Л'ТОВА ОТ. В'ХОН Н'ФАШОТ АЦУВОТ. Л'МЭ ЕША Ц'МЭОТ. В'КАБЭЦ НИДАХИМ. П'ЗУРИМ Б'ХОЛ ПЭОТ. АШЭР МЭРОВ Т'ЛАОТ. ОРАМ М'ОД ШАХАР:

Л'МААНХА ЭЛОhАЙ. ЕhЭМУ РАХАМЭХА. УМИМАОН ШАМЭХА. Ш'МА КОЛ АМЭХА. СОВЛЭ АПХА. КИЦПХА В'ЗААМЭХА. УМИНСО ЭМЭХА. ЛИБАМ М'ОД С'ХАРХАР:

Л'МААНХА ЭЛОhАЙ. ДАЛЭХА Т'РАХЭМ. В'САМХЭМ МИГОНАМ. УВААЦАТХА ТАНХЭМ. В'hАФЛЭ ХАСАДЭХА. В'ХУСА НА В'РАХЭМ. АМУСИМ МИБЭТЭН УМЭРЭХЭМ МИШХАР. АДОНАЙ hАКШИВА ВААСЭ АЛ Т'АХАР:

АДОНАЙ Ш'МА АДОНАЙ С'ЛАХА АДОНАЙ hАКШИВА ВААСЭ АЛ Т'АХАР, Л'МААНХА ЭЛОhАЙ КИ ШИМХА НИКРА АЛ ИРХА В'АЛ АМЭХА:

hАШИВЭНУ АДОНАЙ ЭЛЭХА В'НАШУВА. ХАДЭШ ЯМЭНУ К'КЭДЭМ:

 

 

АДОНАЙ ЭЛОhЭ hАЦВАОТ ЁШЭВ hАКРУВИМ. БАТИТА Л'АМХА ШУВУ БАНИМ ШОВАВИМ. Г'ШУ НА ЭЛАЙ БИДВАРИМ АРЭВИМ. ДИРШУНИ ВИХЮ ЯМИМ РАБИМ. hАЛО Д'ВАРЭХА Л'ОЛАМ НИЦАВИМ. УВАМ АНАХНУ НИШАНИМ В'НИКРАВИМ. ЗАХРЭНУ Л'ХАЙИМ ТОВИМ. ХАНЭНУ БАХАСАДЭХА hАРАБИМ. ТОВ АТА ЛАРАИМ В'ЛАТОВИМ. Й'МИНХА П'ШУТА Л'КАБЭЛ ШАВИМ. КИ ЛО ТАХПОЦ Б'МИТАТ ХАЯВИМ. ЛАХЭН АНАХНУ МАШКИМИМ УМААРИВИМ. МЭЛЭХ М'hУЛАЛ Б'МАХАНОТ К'РУВИМ. НАКЭНУ МЭХЭТ УМИКОЛ ХИЮВИМ. С'ЛАХ ЛАНУ КИ Ф'ШАЭНУ М'РУБИМ. АНЭНУ Л'МААН ЦУРИМ hАХАЦУВИМ. ПИТХЭ Т'ШУВА БАЛ ЙИhЮ М'ШУЛАВИМ. ЦААКОТЭНУ Л'ФАНЭХА ЙИhЮ НИКРАВИМ. КАРВЭНУ ЭЛЭХА ХОЦЭВ Л'hАВИМ. Р'ЦЭНУ К'ОЛОТ ПАРИМ УХСАВИМ. ШАВНУ ЭЛЭХА Н'АРИМ В'САВИМ. Т'МУХИМ Б'ТУХИМ АЛ РАХАМЭХА hАРАБИМ. РАХЭМ Т'РАХЭМ АЛЭНУ ЦУР ШОХЭН М'РОМИМ. ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ:

ШЭВЭТ Й'hУДА Б'ДОХАК УВЦААР. hАЙИШАГ АРЕ ВАЯАР:

М'КАВИМ Й'ШУАТХА АВОТ УВАНИМ. hААНИИМ В'hАЭВ'ЁНИМ:

АМОД БАПЭРЭЦ БАЛ НИh'Е ЛИСХОК. ЛАМА АДОНАЙ ТААМОД Б'РАХОК:

ЁНАТХА АД ШААРЭ МАВЭТ hИГИА. ЁШЭВ hАКРУВИМ hОФИА:

hАВА ЛАНУ ЭЗРАТ МИЦАР. hАЯД АДОНАЙ ТИКЦАР:

ХАДЭШ ЯМЭНУ В'ГАЛУТ ЯШАН. УРА ЛАМА ТИШАН:

З'ХОР БАНЭХА Б'ЭРЭЦ ЛО ЛАhЭМ. В'ЗАР ЛО ЙИКРАВ АЛЭhЭМ:

КЭЦ hАНЭХТАМ ГАЛЭ Л'ГАЛМУДА. ЙИСМАХ hАР ЦИОН ТАГЭЛНА В'НОТ Й'hУДА:

ШАВАТЭНУ ТААЛЭ ЛИШМЭ М'РОМИМ. ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ:

 

ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ УМИТНАhЭГ БАХАСИДУТ. МОХЭЛ АВОНОТ АМО МААВИР РИШОН РИШОН. МАРБЭ М'ХИЛА ЛАХАТАИМ. УСЛИХА ЛАПОШИМ. ОСЭ Ц'ДАКОТ ИМ КОЛ БАСАР В'РУАХ. ЛО Х'РААТАМ ЛАhЭМ ГОМЭЛ. ЭЛ hОРЭТАНУ ЛОМАР МИДОТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. З'ХОР ЛАНУ hАЁМ Б'РИТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. К'МО ШЭhОДАТА ЛЭАНАВ МИКЭДЭМ. В'ХЭН КАТУВ Б'ТОРАТАХ:

ВАЕРЭД АДОНАЙ БЭАНАН ВАЙИТ'ЯЦЭВ ИМО ШАМ. ВАЙИКРА В'ШЭМ, АДОНАЙ. В'ШАМ НЭЭМАР:

 

Главная часть слихот, читается с общиной.

 

ВАЯАВОР АДОНАЙ АЛ ПАНАВ ВАЙИКРА: АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛ РАХУМ В'ХАНУН, ЭРЭХ АПАЙИМ В'РАВ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ: НОЦЭР ХЭСЭД ЛААЛАФИМ НОСЭ АВОН ВАФЭША ВЕХАТАА, ВЕНАКЭ:

В'САЛАХТА ЛААВОНЭНУ УЛХАТАТЭНУ УНХАЛТАНУ:

 

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'АВРАhАМ Р'ХИМА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'ЙИЦХАК АКЭДА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'ЯАКОВ Ш'ЛЭМА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'МОШЭ Н'ВИА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'АhАРОН КАhАНА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН З'ХУТЭ Д'ЁСЭФ ЦАДИКА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'ДАВИД МАЛКА М'ШИХА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН К'ЯМЭ Д'ФИНХАС КАНАА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ИДКАР ЛАН Ц'ЛОТЭ ДИШЛОМО МАЛКА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА АРЭМ Й'МИНАХ В'АЦМАХ ПУРКАНАХ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА Б'ХИСУФЭ АПИН АТЭНА Л'МИКРЭ КАМАХ РАХЭМ АЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ГАЛЭ Г'ВУРТАХ УФРОК ЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ДИНАН АПЭК ЛИНhОРА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ДИНА Д'ХАЕ ТАВЭ Г'ЗОР АЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА КАТВИНАН Б'СИФРА Д'РАХАМЭ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА КАТВИНАН Б'СИФРА Д'ЦАДИКЭ ВАХАСИДЭ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА КАТВИНАН Б'СИФРА ДИШАРЭ УТМИМЭ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА КАТВИНАН Б'СИФРА Д'ФАРНАСАТА ТАВТА УМЗОНЭ ТАВЭ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА К'ВОШ ХЭМТА В'РУГЗА МИНАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ЛО Т'АБЭД Г'МИРА ЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА М'ХОЛ УШВОК Л'ХОВИН В'ЛААВАЯН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА Н'hОР ТУВАХ АНhАР АЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА С'ИД УСМИХ hЭВЭ ЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА АВЭД ИМАНА АТА Л'ТАВ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА П'ТАХ Ш'МАЯ ЛИЦЛОТИН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА Ц'ЛОТАНА КАБЭЛ Б'РААВА Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА КАБЭЛ Ц'ЛОТИН УВАУТИН Б'ИДАН АКТИН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА РАХЭМ АЛ НИШМАТИН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ШАТА ТАВТА АЕТЭ АЛАН Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА ТУВ МЭРУГЗАХ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

РАХАМАНА В'ЛО НЭhДАР РЭКАМ МИН КАМАХ Б'ДИЛ ВАЯАВОР:

 

ВАЯАВОР АДОНАЙ АЛ ПАНАВ ВАЙИКРА: АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛ РАХУМ В'ХАНУН, ЭРЭХ АПАЙИМ В'РАВ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ: НОЦЭР ХЭСЭД ЛААЛАФИМ НОСЭ АВОН ВАФЭША ВЕХАТАА, ВЕНАКЭ:

В'САЛАХТА ЛААВОНЭНУ УЛХАТАТЭНУ УНХАЛТАНУ:

 

АНА К'АВ З'ДОНИ ТИМХЭhУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

ЭХ ЙИМАХЭ В'НИХТАВ Л'МУЛ АВИ. КИ ЭН Б'ЛИБО МАХШАВ К'МАХАШАВИ. ЛИМХОТ МЭАШЭР КАТАВ Л'ЁМ РИВИ. КИ hАМИХТАВ МИХТАВ ЭЛОhИМ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

НА ИМ ТАХКОР В'ТИДРОШ ЦУР АЛУМАВ. АВЭН Б'ЛЭЛО ЯХАРОШ УВ'ЯМАВ. В'ИМ ЛАХАТААВ ТИДРОШ В'ЛААШАМАВ. МИКАФ РЭГЭЛ В'АД РОШ АШАМ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

ЕhЭРСУН В'ЙИВНУН БИ РАЁНАЙ. ЁМ БИ ХАТААЙ ЯАНУН УВФАНАЙ. АХЭН С'ИФАЙ Й'ВИНУН КИ АДОНАЙ НОСЭ АВОН В'ХАНУН В'РАХУМ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

МЭ ЛИДИДИ УМАЛКИ ЙИСАТЭР. В'ЭШПОХ АТЭРЭТ ХИКИ В'ЭН ОТЭР. В'ЭШАЛ Б'АД ХАЛОМ ХЭШКИ В'ЭН ПОТЭР. ВАОМАР ЛО УХАЛКИ ХАТУМ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

ШУВА ШИВАТ Ш'ЭРИТ АМ hУАМ. УШЛАХ М'ВАСОР БИВРИТ Л'hОДИАМ. ЭТ АШЭР ЙИhЕ Б'АХАРИТ hАЗААМ. В'НУХАМ В'ИМ ЛО АМ БИНОТ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

hОСЭФ ЯД В'ЦИР МИШНЭ ТАШЛИАХ. В'КЭРЭН Л'НИГАС В'НААНЭ ТАЦМИАХ. ЙИГБАР В'ХОЛ АШЭР ЯАСЭ ЯЦЛИАХ. В'ЙИВАДА КИ М'ШИАХ ЭЛОhИМ hУ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

 

 

АНШЭ ЭМУНА АВАДУ. БАИМ Б'ХОАХ МААСЭhЭМ:

ГИБОРИМ ЛААМОД БАПЭРЭЦ. ДОХИМ ЭТ hАГЗЭРОТ:

hАЮ ЛАНУ Л'ХОМА. УЛМАХСЭ Б'ЁМ ЗААМ:

ЗОАХИМ АФ Б'ЛАХАШАМ. ХЭМА АЦРУ Б'ШАВАМ:

ТЭРЭМ К'РАУХА АНИТАМ. ЁДИМ ЛААТОР УЛРАЦОТ:

К'АВ РИХАМТА Л'МААНАМ. ЛО hЭШИВОТА П'НЭhЭМ РЭКАМ:

МЭРОВ АВОНЭНУ АВАДНУМ. НЭЭСФУ МЭНУ БАХАТАЭНУ:

САУ hЭМА ЛИМНУХОТ. АЗВУ ОТАНУ ЛААНАХОТ:

ПАСУ ГОДРЭ ГАДЭР. ЦУМТУ М'ШИВЭ ХЭМА:

КАМИМ БАПЭРЭЦ АЙИН. Р'УЙИМ Л'РАЦОТХА АФЭСУ:

ШОТАТНУ Б'АРБА ПИНОТ. Т'РУФА ЛО МАЦАНУ:

ШАВНУ ЭЛЭХА Б'ВОШЭТ ПАНЭНУ. Л'ШАХАРАХ ЭЛ БЭТ С'ЛИХАТЭНУ:

 

ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ УМИТНАhЭГ БАХАСИДУТ. МОХЭЛ АВОНОТ АМО МААВИР РИШОН РИШОН. МАРБЭ М'ХИЛА ЛАХАТАИМ. УСЛИХА ЛАПОШИМ. ОСЭ Ц'ДАКОТ ИМ КОЛ БАСАР В'РУАХ. ЛО Х'РААТАМ ЛАhЭМ ГОМЭЛ. ЭЛ hОРЭТАНУ ЛОМАР МИДОТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. З'ХОР ЛАНУ hАЁМ Б'РИТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. К'МО ШЭhОДАТА ЛЭАНАВ МИКЭДЭМ. В'ХЭН КАТУВ Б'ТОРАТАХ. ВАЕРЭД АДОНАЙ БЭАНАН ВАЙИТЯЦЭВ ИМО ШАМ. ВАЙИКРА В'ШЭМ, АДОНАЙ . В'ШАМ НЭЭМАР:

 

ВАЯАВОР АДОНАЙ АЛ ПАНАВ ВАЙИКРА: АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛ РАХУМ В'ХАНУН, ЭРЭХ АПАЙИМ В'РАВ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ: НОЦЭР ХЭСЭД ЛААЛАФИМ НОСЭ АВОН ВАФЭША ВЕХАТАА, ВЕНАКЭ:

В'САЛАХТА ЛААВОНЭНУ УЛХАТАТЭНУ УНХАЛТАНУ:

 

 

ТАМАhНУ МЭРАОТ. ТАШАШ КОХЭНУ МИЦАРОТ:

ШАХНУ АД ЛИМОД. ШАФАЛНУ АД АФАР:

РАХУМ КАХ hИ МИДАТЭНУ. К'ШЭ ОРЭФ УМАМРИМ АНАХНУ:

ЦААКНУ Б'ФИНУ ХАТАНУ. П'ТАЛТОЛ В'ИКЭШ ЛИБЭНУ:

ЭЛ'ЁН РАХАМЭХА МЭОЛАМ. С'ЛИХА ИМХА hИ:

НИХАМ АЛ hАРАА. МАТЭ Х'ЛАПЭ ХЭСЭД:

ЛО ТИТАЛАМ Б'ИТОТ КАЭЛ. КИ В'ЦАРА Г'ДОЛА АНАХНУ:

ЙИВАДА Л'ЭНЭ hАКОЛ. ТУВХА В'ХАСДХА ИМАНУ:

ХАТОМ ПЭ САТАН В'АЛ ЯСТИН АЛЭНУ. З'ОМ БО В'ЙИДОМ:

В'ЯАМОД МЭЛИЦ ТОВ Л'ЦАДКЭНУ. hУ ЯГИД ЯШРЭНУ:

Д'РАХЭХА РАХУМ В'ХАНУН. ГИЛИТА Л'НЭЭМАН БАЙИТ:

Б'ВАКШО АЗ МИЛФАНЭХА. ЭМУНАТХА hОДАТА ЛО:

 

ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ УМИТНАhЭГ БАХАСИДУТ. МОХЭЛ АВОНОТ АМО МААВИР РИШОН РИШОН. МАРБЭ М'ХИЛА ЛАХАТАИМ. УСЛИХА ЛАПОШИМ. ОСЭ Ц'ДАКОТ ИМ КОЛ БАСАР В'РУАХ. ЛО Х'РААТАМ ЛАhЭМ ГОМЭЛ. ЭЛ hОРЭТАНУ ЛОМАР МИДОТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. З'ХОР ЛАНУ hАЁМ Б'РИТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. К'МО ШЭhОДАТА ЛЭАНАВ МИКЭДЭМ. В'ХЭН КАТУВ Б'ТОРАТАХ. ВАЕРЭД АДОНАЙ БЭАНАН ВАЙИТЯЦЭВ ИМО ШАМ. ВАЙИКРА В'ШЭМ, АДОНАЙ . В'ШАМ НЭЭМАР:

ВАЯАВОР АДОНАЙ АЛ ПАНАВ ВАЙИКРА: АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛ РАХУМ В'ХАНУН, ЭРЭХ АПАЙИМ В'РАВ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ: НОЦЭР ХЭСЭД ЛААЛАФИМ НОСЭ АВОН ВАФЭША ВЕХАТАА, ВЕНАКЭ:

В'САЛАХТА ЛААВОНЭНУ УЛХАТАТЭНУ УНХАЛТАНУ:

 

АНАХНУ БОШНУ Б'МААСЭНУ, В'НИХЛАМНУ БААВОНОТЭНУ, ЭН ЛАНУ ПЭ Л'hАШИВ, В'ЛО МЭЦАХ Л'hАРИМ РОШ:

ЭЛОhЭНУ ВЭЛОhЭ АВОТЭНУ. АЛ ТААС ИМАНУ ХАЛА. ТОХЭЗ ЯДХА БАМИШПАТ:

Б'ВО ТОХЭХА НЭГДЭХА. Ш'МЭНУ МИСИФРХА АЛ ТЭМАХ:

ГИШТХА ЛАХАКОР МУСАР. РАХАМЭХА Й'КАДМУ РАГЗЭХА:

ДАЛУТ МААСИМ Б'ШУРЭХА. КАРЭВ ЦЭДЭК МЭЭЛЭХА:

hОРЭНУ, Б'ЗААКЭНУ ЛАХ. ЦАВ Й'ШУАТЭНУ Б'МАФГИА:

В'ТАШИВ Ш'ВУТ АhОЛЭ ТАМ. П'ТАХАВ Р'ЭЭ КИ ШАМЭМУ:

З'ХОР НААМТА. ЭДУТ ЛО ТИШАХАХ МИПИ ЗАРО:

ХОТАМ Т'УДА ТАТИР. СОДХА СИМ Б'ЛИМУДЭХА. ТАБУР АГАН hАСАhАР. НА АЛ ЕХСАР hАМАЗЭГ:

Я, ДА ЭТ ЙИСРАЭЛ АШЭР Й'ДАУХА. МАГЭР ЭТ hАГОЙИМ АШЭР ЛО Й'ДАУХА:

КИ ТАШИВ Л'ВИЦАРОН. Л'ХУДИМ АСИРЭ hАТИКВА:

РИБОНО ШЭЛ ОЛАМ. ЭТВАДЭ АЛ АВЭРОТ. КОЛ ОТ ВАХАМУРОТ. БАЛАЙЛА Л'СОФ АШМУРОТ:

ЙИЦРИ АЛИЛОТ Б'РЭША Л'hИТОЛЭЛ. ШОМЭР МА МИЛАЙЛА ШОМЭР МА МИЛЭЛ:

ЛИБИ В'ЭНАЙ ЛАХАТО ЕОТУ. В'ЁМ ВАЛАЙЛА ЛО ЙИШБОТУ:

УШАР ЭВАРАЙ ЛААСОТ hАРА Б'ЭНЭХА ЙИТЛАХАШУ. КОЛ hАЁМ В'ХОЛ hАЛАЙЛА ТАМИД ЛО ЕХЭШУ:

В'ЯАН АШЭР АВАРТИ АЛ МИЦВОТ АСЭ В'АЛ МИЦВОТ ЛО ТААСЭ. МИ ЙИТЭН В'АСХЭ Б'ХОЛ ЛАЙЛА МИТАТИ Б'ДИМАТИ АРСИ АМСЭ:

УЛАЙ ЙИШМА КОЛ БИХЙИ НОРА АЛИЛА. ЁМ ЦААКТИ БАЛАЙЛА:

ЭКРА ЁМАМ В'АРИМ КОЛИ. АЛ ПИШИ УМААЛИ. В'ЛАЙЛА В'ЛО ДУМИА ЛИ:

ЭТ МИКЦАТ ХАТААЙ АНИ МАЗКИР ЛИФНЭ ЦОФЭ АТИДОТ. ЛАЙЛА АКУМ Л'hОДОТ:

В'ОДЭ АЛЭ Ф'ШААЙ УЗДОНАЙ. hАЛАЙЛА hАЗЭ ЛААДОНАЙ :

 

АНА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЭЛОhЭ АВОТЭНУ. ТАВО Л'ФАНЭХА Т'ФИЛАТЭНУ. В'АЛ ТИТАЛАМ МАЛКЭНУ МИТХИНАТЭНУ. ШЭЭН АНАХНУ АЗЭ ФАНИМ УКШЭ ОРЭФ ЛОМАР Л'ФАНЭХА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЭЛОhЭ АВОТЭНУ, ЦАДИКИМ АНАХНУ В'ЛО ХАТАНУ. АВАЛ ХАТАНУ. АВИНУ. ПАШАНУ. АНАХНУ ВААВОТЭНУ В'АНШЭ ВЭТЭНУ:

ХАТАТИ ОДИАХА ВААВОНИ ЛО ХИСИТИ. АМАРТИ ОДЭ АЛЭ Ф'ШААЙ ЛААДОНАЙ. В'АТА НАСАТА АВОН ХАТАТИ СЭЛА:

 

М'ХАСЭ Ф'ШААВ ЛО ЯЦЛИАХ. УМОДЭ В'ОЗЭВ Й'РУХАМ:

 

Видуй (признание грехов, при произношении бьют себя в грудь).

 

АШАМНУ. АХАЛНУ МААХАЛОТ АСУРОТ. БАГАДНУ. БИТАЛНУ ТОРАТЭХА. ГАЗАЛНУ. ГАНАВНУ. ГАИНУ. ДИБАРНУ ДОФИ В'ЛАШОН hАРА. ДИБАРНУ ЭХАД БАПЭ В'ЭХАД БАЛЭВ. hЭЭВИНУ. hИРhАРНУ hИРhУРИМ РАИМ БАЁМ УВАНУ ЛИДЭ ТУМАТ КЭРИ БАЛАЙЛА. В'hИРШАНУ. ВИАДНУ АЦМЭНУ ЛИДВАР АВЭРА. ЗАДНУ. ЗАНИНУ АХАР ЛИБЭНУ В'ЭНЭНУ. ХАМАСНУ. ХАМАДНУ. ТАФАЛНУ ШЭКЭР УМИРМА. ЯАЦНУ ЭЦОТ РАОТ АД ЭН ХЭКЭР. КИЗАВНУ. КААСНУ. ЛАЦНУ. ЛОЦАЦНУ. МАРАДНУ. МАРИНУ Д'ВАРЭХА. МАРАДНУ В'МАЛХУТ ШАМАЙИМ. МАРАДНУ В'МАЛХУТ БЭТ ДАВИД. МААСНУ В'ВЭТ hАМИКДАШ. УШЛАШТАМ АНАХНУ М'ВАКШИМ. НИАЦНУ. НИАФНУ. НИШБАНУ ЛАШАВ В'ЛАШЭКЭР. НАДАРНУ В'ЛО ШИЛАМНУ. САРАРНУ. СОР'РИМ УМОРИМ hАЙИНУ. АВИНУ. АВАРНУ АЛ МИЦВОТ АСЭ В'АЛ МИЦВОТ ЛО ТААСЭ. АВАРНУ АЛ К'РИТОТ УМИТОТ БЭТ ДИН. АВАРНУ АЛ ХИЛУЛ hАШЭМ. ПАШАНУ. ПАГАМНУ Б'ОТ Б'РИТ КОДЭШ. ЦАРАРНУ. ЦИАРНУ АВ ВАЭМ. КИШИНУ ОРЭФ. КИЛКАЛНУ ЦИНОРОТ hАШЭФА. РАШАНУ. РАИМ ЛАШАМАЙИМ В'ЛАБРИОТ hАЙИНУ. ШИХАТНУ. ШИКАРНУ. ШИХАТНУ ЗЭРА КОДЭШ Л'ВАТАЛА УВАРАНУ МАШХИТ Л'ХАБЭЛ. ГАМ БИХНАФЭНУ НИМЦУ ДАМ НАФШОТ ЭВ'ЁНИМ Н'КИИМ В'hИНЭ ДИМАТ hААШУКИМ В'ЭН ЛАhЭМ М'НАХЭМ. ЛИБИ ЛИБИ АЛ ХАЛ'ЛЭhЭМ. МЭАЙ МЭАЙ АЛ hАРУГЭhЭМ. ОЙ Л'РАША РА, КИ Г'МУЛ ЯДАВ ЕАСЭ ЛО. ТИАВНУ. ТАИНУ В'ТИАТАНУ. В'САРНУ МИМИЦВОТЭХА УМИМИШПАТЭХА hАТОВИМ В'ЛО ШАВА ЛАНУ. В'АТА ЦАДИК АЛ КОЛ hАБА АЛЭНУ. КИ ЭМЭТ АСИТА. ВААНАХНУ hИРШАНУ:

АШАМНУ МИКОЛ АМ. БОШНУ МИКОЛ ГОЙ. ГАЛА МИМЭНУ МАСОС. ДАВЭ ЛИБЭНУ БАХАТАЭНУ. hАХБАЛ ЭВЕНУ. В'НИФРА П'ЭРЭНУ. З'ВУЛ МИКДАШЭНУ. ХАРЭВ БААВОНЭНУ. ТИРАТЭНУ hАЙТА Л'ШАМА. Й'ФИ АДМАТЭНУ Л'ЗАРИМ. КОХЭНУ Л'НОХРИМ:

Л'ЭНЭНУ АШКУ АМАЛЭНУ. М'МУШАХ УМОРАТ МИМЭНУ. НАТНУ УЛАМ АЛЭНУ. САВАЛНУ АЛ ШИХМЭНУ. АВАДИМ МАШЛУ ВАНУ. ПОРЭК ЭН МИАДАМ. ЦАРОТ РАБОТ С'ВАВУНУ. К'РАНУХА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ. РИХАКТА МИМЭНУ БААВОНЭНУ. ШАВНУ МЭАХАРЭХА. ТАИНУ КАЦОН В'АВАДНУ. ВААДАЙИН ЛО ШАВНУ МИТИАТЭНУ. В'hЭАХ НАИЗ ПАНЭНУ. В'НАКШЭ АРПЭНУ. ЛОМАР Л'ФАНЭХА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЭЛОhЭ АВОТЭНУ. ЦАДИКИМ АНАХНУ В'ЛО ХАТАНУ: АВАЛ ХАТАНУ АНАХНУ ВААВОТЭНУ:

 

ЛАДОНАЙ ЭЛОhЭНУ hАРАХАМИМ В'hАСЛИХОТ. КИ ХАТАНУ ЛО:

ЛАДОНАЙ ЭЛОhЭНУ hАРАХАМИМ В'hАСЛИХОТ. КИ МАРАДНУ БО:

АЛ НА ТАШЭТ АЛЭНУ ХАТАТ АШЭР НОАЛНУ ВААШЭР ХАТАНУ:

ХАТАНУ ЦУРЭНУ. С'ЛАХ ЛАНУ ЁЦРЭНУ:

Ш'МА ЙИСРАЭЛ. АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ АДОНАЙ ЭХАД:

АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ. АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ:

ЭРЭЛЭ МАЛА. ОМРИМ АДОНАЙ АДОНЭНУ. Б'ХИРЭ С'ГУЛА. ОНИМ В'ОМРИМ. АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ:

ГАЛГАЛЭ МАЛА. ОМРИМ АДОНАЙ АДОНЭНУ. Д'ГУЛЭ С'ГУЛА. ОНИМ В'ОМРИМ. АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ:

hАМОНЭ МАЛА. ОМРИМ АДОНАЙ АДОНЭНУ. ЙИСРАЭЛ Б'ЦАРАТАМ УВГАЛУТАМ ОНИМ В'ОМРИМ. АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ. АДОНАЙ hУ hАЭЛОhИМ:

АДОНАЙ МЭЛЭХ. АДОНАЙ МАЛАХ. АДОНАЙ ЙИМЛОХ Л'ОЛАМ ВАЭД:

Б'ТЭРЭМ Ш'ХАКИМ ВААРАКИМ НИМТАХУ. АДОНАЙ МЭЛЭХ. В'АД ЛО М'ОРОТ ЗАРАХУ. АДОНАЙ МАЛАХ. В'hААРЭЦ КАБЭГЭД ТИВЛЭ. В'ШАМАЙИМ К'АШАН НИМЛАХУ. АДОНАЙ ЙИМЛОХ Л'ОЛАМ ВАЭД:

АДОНАЙ МЭЛЭХ В'АД ЛО АСА ЭРЭЦ В'ХУЦОТ. АДОНАЙ МЭЛЭХ. УВАhАХИНО Й'ЦУРИМ АЛЭ АРАЦОТ. АДОНАЙ МАЛАХ. В'ЭТ Й'КАБЭЦ Н'ФУЦИМ МЭАРБА Т'ФУЦОТ. АДОНАЙ ЙИМЛОХ Л'ОЛАМ ВАЭД:

М'ЮХАД Б'Эh'Е АШЭР Эh'Е. hУ hАЯ В'hУ hОВЭ В'hУ ЙИh'Е. hУ МЭМИТ УМХАЕ. Л'ФАНАВ ЛО НОЦАР ЭЛ. В'АХАРАВ ЛО ЙИhЕ:

ЭХАД ЭЛОhЭНУ. ГАДОЛ АДОНЭНУ. КАДОШ В'НОРА Ш'МО:

КИ ГАДОЛ МЭАЛ ШАМАЙИМ ХАСДЭХА. В'АД Ш'ХАКИМ АМИТЭХА:

КИ ГАДОЛ АТА В'ОСЭ НИФЛАОТ. АТА ЭЛОhИМ Л'ВАДЭХА:

Ш'ФОХ ХАМАТХА ЭЛ hАГОЙИМ АШЭР ЛО Й'ДАУХА. В'АЛ МАМЛАХОТ АШЭР Б'ШИМХА ЛО КАРАУ:

ЛИКДУШАТ ШИМХА АСЭ В'ЛО ЛАНУ:

ЛО ЛАНУ АДОНАЙ ЛО ЛАНУ. КИ Л'ШИМХА ТЭН КАВОД АЛ ХАСДХА АЛ АМИТЭХА:

ЛАМА ЁМРУ hАГОЙИМ. АЕ НА ЭЛОhЭhЭМ:

ВЭЛОhЭНУ БАШАМАЙИМ. ЭХАД ЭЛОhЭНУ БАШАМАЙИМ. ЭДУТЭНУ Б'ХОЛ ЁМ ПААМАЙИМ. ХАЙ В'КАЯМ hУ. МАЛЭ РАХАМИМ hУ. МАЛЭ ЗАКИУТ hУ. КОЛ АШЭР ХАФЭЦ АСА ВАШАМАЙИМ УВААРЭЦ. ЭН МИ ЁМАР ЛО МА ТААСЭ. В'ЭН МИ ЁМАР ЛО МА ТИФАЛ. КИ hАКОЛ МААСЭ ЯДАВ:

ЭЛОhЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Ш'МА КОЛЭНУ В'КАБЭЛ Т'ФИЛАТЭНУ Б'РАЦОН:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ АЛ Т'АБДЭНУ Б'ОРЭХ ГАЛУТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ АБЭД КОЛ hАКАМИМ АЛЭНУ Л'РАА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Б'РИТХА З'ХОР В'АЛ ТИШКАХЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ БАРЭХ ЭТ ЛАХМЭНУ В'ЭТ МЭМЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ БАСОРЭНУ Б'СОРОТ ТОВОТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ БАТЭЛ МЭАЛЭНУ КОЛ Г'ЗЭРОТ КАШОТ В'РАОТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Г'ЗОР АЛЭНУ Г'ЗЭРОТ ТОВОТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ГАЛЭ К'ВОД МАЛХУТХА АЛЭНУ М'hЭРА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Д'РАШНУХА hИМАЦЭ ЛАНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Д'РОШ ДАМЭНУ МИАД КАМЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ hЭАТЭР ЛАНУ hАЁМ УВХОЛ ЁМ ВАЁМ БИТФИЛАТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ hАХАЗИРЭНУ БИТШУВА Ш'ЛЭМА Л'ФАНЭХА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ В'АЛ Т'ВИШЭНУ МИСОВРЭНУ, В'НИКРА В'АТА ТААНЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ЗАХРЭНУ Б'ЗИХРОН ТОВ МИЛФАНЭХА, ЗАКЭНУ Б'ДИНЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ХАМОЛ АЛЭНУ В'АЛ ТАПЭНУ В'АЛ ОЛАЛЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ХУС В'РАХЭМ АЛЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТАhАРЭНУ МЭАВОНЭНУ, ТАhАРЭНУ МИТУМОТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ЕhЭМУ НА РАХАМЭХА АЛЭНУ:

 

В десять дней раскаяния добавляют:

 

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР ХАЙИМ ТОВИМ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР ЦАДИКИМ ВАХАСИДИМ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР Й'ШАРИМ УТМИМИМ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР ЗАХИОТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР М'ЗОНОТ УФАРНАСА ТОВА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР М'ХИЛА УСЛИХА В'ХАПАРА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАТВЭНУ Б'СЭФЭР Г'УЛА ВИШУА:

 

Продолжают:

 

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ К'ВОШ ЭТ КОВШЭНУ, КАЛА АЛ ТААС ИМАНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Л'МААНАХ АСЭ ИМ ЛО Л'МААНЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Л'ХАЦ ЭТ ЛОХАЦЭНУ, Л'ХАМ ЭТ ЛОХАМЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ МАЛЭ МИШАЛОТ ЛИБЭНУ Л'ТОВА ЛААВОДАТЭХА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Н'КОМ ЭТ НИКМАТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ С'МОХ ЭТ Н'ФИЛАТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ С'МОХ ЭТ СУКАТ ДАВИД hАНОФЭЛЭТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ АНЭ ЭТ АТИРАТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ АНЭНУ Б'ЁМ КАРЭНУ, АНЭ М'АНЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ П'ДЭНУ МИДЭ ХОЛ ОЙВЭНУ, П'ДЭНУ МИДЭ ЙИЦРЭНУ hАРА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ЦАВЭ ИТАНУ БИРХОТЭХА, ЦАВЭ ИТАНУ Й'ШУОТЭХА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ЦАДКЭНУ Б'МИШПАТЭХА, ЦАДКЭНУ Б'ДИНЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАРЭВ ЛАНУ КЭЦ hАГУЛА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ КАРЭВ ЛАНУ ЁМ hАЙШУА, КАРВЭНУ ЛААВОДАТЭХА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ РИВА РИВЭНУ УГАЛЭНУ, Р'Э БАОНИ АМХА ЙИСРАЭЛ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Р'ФА КОЛ ХОЛЭ АМХА ЙИСРАЭЛ, Р'Э Б'ДОХАК hАШАА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ Ш'Э ЭТ ШАВАТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ШИТ ШАЛОМ БЭНЭНУ, ШИТ ШАЛВА Б'АРМНОТЭНУ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТЭН ШАЛОМ БААРЭЦ, ТЭН САВА БАОЛАМ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТЭН ШАЛОМ БАМАЛХУТ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТЭН ТАЛ УМАТАР ЛИВРАХА Б'ИТО БААРЭЦ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТЭН ЗЭРА ЛАЗОРЭА В'ЛЭХЭМ ЛАОХЭЛ:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТЭН ЛЭХЭМ Л'ФИ hАТАФ ЛАСОВА:

ЭЛОHЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ ТИКОН Т'ФИЛАТЭНУ К'ТОРЭТ Л'ФАНЭХА:

ЭЛОhЭНУ ШЭБАШАМАЙИМ АСЭ ИМАНУ ОТ Л'ТОВА. АСЭ ИМАНУ ОТ ЛИШУА. АСЭ ИМАНУ ОТ Л'РАХАМИМ. ЙИРУ СОНЭНУ В'ЕВОШУ. ЕХЭЗУ ОЙВЭНУ В'ЙИКАЛМУ. КИ АТА АДОНАЙ АЗАРТАНУ В'НИХАМТАНУ:

Б'РОГЭЗ РАХЭМ ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ АhАВА ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ АКЭДА ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ Т'МИМУТ ТИЗКОР. hАБЭТ ЛАБРИТ В'АЛ ТАФЭР Б'РИТХА ИТАНУ. АНЭНУ ВАЭТ УВАОНА hАЗОТ:

ЭЛОhИМ АТА ЯДАТА Л'ИВАЛТИ В'АШМОТАЙ. МИМХА ЛО НИХ'ХАДУ КОЛ З'ДОНОТАЙ. Б'hААЛОТИ АЛ Л'ВАВИ ГОДЭЛ М'ШУВОТАЙ. КАМАЙИМ НИШПАХТИ В'hИТПАРДУ КОЛ АЦМОТАЙ. hАКШИВА В'КОЛ ТАХАНУНОТАЙ:

РАХЭМ Б'РОГЭЗ ТИЗКОР Л'ДОФЭК ШААРЭ ХЭМЛАТЭХА. hАОМЭД К'ДАЛ ШОЭЛ М'ВАКЭШ С'ЛИХАТЭХА. КИДМУ ЭНАЙ АШМУРОТ Л'САПЭР Г'ДУЛАТЭХА. АГИД З'РОАХА Л'ДОР Л'ХОЛ ЯВО Г'ВУРАТЭХА:

ГАЛ ЭНАЙ В'АБИТА МИТОРАТХА НИФЛАОТ. Й'ЗАМРУ Л'ШИМХА М'ЯХАЛЭ КЭЦ П'ЛАОТ. Т'ШОВЭВ ЛИНВЭhЭМ П'ЗУРИМ Б'ХОЛ ПЭОТ. КИ АТА АДОНАЙ ЭЛОhИМ Ц'ВАОТ:

ЭЛОhИМ Ц'ВАОТ hАШИВЭНУ. НОРАОТ Б'ЦЭДЭК ТААНЭНУ. hАБЭТ П'НЭ М'ШИХЭХА УР'Э МАГИНЭНУ. В'ЙИСМХУ ХОЛ ХОСЭ ВАХ Л'ОЛАМ Й'РАНЭНУ. АНЭНУ АВИНУ АНЭНУ:

АНЭНУ АВИНУ АНЭНУ. АНЭНУ БОРЭНУ АНЭНУ. АНЭНУ ГОАЛЭНУ АНЭНУ. АНЭНУ ДОРШЭНУ АНЭНУ. АНЭНУ hОД В'hАДАР АНЭНУ. АНЭНУ ВАТИК Б'НЭХАМОТ АНЭНУ. АНЭНУ ЗАХ В'ЯШАР АНЭНУ. АНЭНУ ХАЙ В'КАЯМ АНЭНУ. АНЭНУ Т'hОР ЭНАЙИМ АНЭНУ. АНЭНУ ЁШЭВ ШАМАЙИМ АНЭНУ. АНЭНУ КАБИР КОАХ АНЭНУ. АНЭНУ ЛО ЭЛ ХАФЭЦ Б'РЭША АНЭНУ. АНЭНУ МЭЛЭХ МАЛХЭ hАМЛАХИМ АНЭНУ. АНЭНУ НОРА В'НИСГАВ АНЭНУ. АНЭНУ СОМЭХ НОФЛИМ АНЭНУ. АНЭНУ ОЗЭР ДАЛИМ АНЭНУ. АНЭНУ ПОДЭ УМАЦИЛ АНЭНУ. АНЭНУ ЦАДИК УМАЦДИК АНЭНУ. АНЭНУ КАРОВ Л'ХОЛ КОРАВ БЭЭМЭТ АНЭНУ. АНЭНУ РАМ В'НИСА АНЭНУ. АНЭНУ ШОХЭН Ш'ХАКИМ АНЭНУ. АНЭНУ ТОМЭХ Т'МИМИМ АНЭНУ:

АНЭНУ ЭЛОhЭ АВРАhАМ АНЭНУ:

АНЭНУ УФАХАД ЙИЦХАК АНЭНУ:

АНЭНУ АВИР ЯАКОВ АНЭНУ:

АНЭНУ МАГЭН ДАВИД АНЭНУ:

АНЭНУ hАОНЭ Б'ЭТ РАЦОН АНЭНУ:

АНЭНУ hАОНЭ Б'ЭТ ЦАРА АНЭНУ:

АНЭНУ hАОНЭ Б'ЭТ РАХАМИМ АНЭНУ:

АНЭНУ ЭЛОhЭ hАМЭРКАВА АНЭНУ:

АНЭНУ РАХУМ В'ХАНУН АНЭНУ:

РАХУМ В'ХАНУН ХАТАНУ Л'ФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ:

АДОН hАСЛИХОТ. БОХЭН Л'ВАВОТ. ГОЛЭ АМУКОТ. ДОВЭР Ц'ДАКОТ. ХАТАНУ Л'ФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ:

hАДУР Б'НИФЛАОТ. ВАТИК Б'НЭХАМОТ. ЗОХЭР Б'РИТ АВОТ. ХОКЭР К'ЛАЁТ:

ХАТАНУ ЛФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ ТОВ УМЭТИВ ЛАБРИОТ. ЁДЭА КОЛ НИСТАРОТ. КОВЭШ АВОНОТ. ЛОВЭШ Ц'ДАКОТ:

ХАТАНУ ЛФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ МАЛЭ ЗАКИЮТ. НОРА Т'hИЛОТ. СОЛЭАХ АВОНОТ. ОНЭ Б'ЭТ ЦАРОТ:

ХАТАНУ ЛФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ ПОЭЛ Й'ШУОТ. ЦОФЭ АТИДОТ. КОРЭ hАДОРОТ. РОХЭВ АРАВОТ. ШОМЭА Т'ФИЛОТ. Т'МИМ ДЭОТ:

ХАТАНУ ЛФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ:

ЭЛ РАХУМ ШИМХА. ЭЛ ХАНУН ШИМХА. ЭЛ ЭРЭХ АПАЙИМ ШИМХА. МАЛЭ РАХАМИМ ШИМХА. БАНУ НИКРА ШИМХА. АДОНАЙ АСЭ Л'МААН Ш'МЭХА:

ЭЛ РАХУМ Ш'МАХ. ЭЛ ХАНУН Ш'МАХ. Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ АДИР Ш'МАХ. ЭЛ БАРУХ Ш'МАХ. ЭЛ ГАДОЛ Ш'МАХ. ЭЛ ДАГУЛ Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ hАДУР Ш'МАХ. ЭЛ ВАТИК Ш'МАХ. ЭЛ ЗАКАЙ Ш'МАХ. ЭЛ ХОНЭН Ш'МАХ:

ЭЛ hАДУР Ш'МАХ. ЭЛ ВАТИК Ш'МАХ. ЭЛ ЗАКАЙ Ш'МАХ. ЭЛ ХОНЭН Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ ТАhОР Ш'МАХ. ЭЛ ЯХИД Ш'МАХ. ЭЛ КАБИР Ш'МАХ. ЭЛ ЛААД Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ МЭЛЭХ Ш'МАХ. ЭЛ НОРА Ш'МАХ. ЭЛ СОМЭХ Ш'МАХ. ЭЛ ОЗЭР Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ ПОДЭ Ш'МАХ. ЭЛ ЦАДИК Ш'МАХ. ЭЛ КАДОШ Ш'МАХ. ЭЛ РАХМАН Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

ЭЛ ШАДАЙ Ш'МАХ. ЭЛ ШОМЭР Ш'МАХ. ЭЛ ТОМЭХ Ш'МАХ. ЭЛ ТАМИМ Ш'МАХ:

Р'ЭЭ БАОНИ АМАХ. РАХЭМ АЛ ОЛАМАХ:

АДОНАЙ ХАНЭНУ ВАhАКИМЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ Б'ЁМ Й'ШУАТА БАСРЭНУ В'РАХАМЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ ГАЛГЭЛ hАМОН РАХАМЭХА АЛЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ ЕhЭМУ НА РАХАМЭХА АЛЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ КАХОТАМ АЛ ЛЭВ hАЁМ СИМЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ РИВА РИВЭНУ УЛХАМ ЛОХАМЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ БАРЭХ ЭТ ЛАХМЭНУ В'ЭТ МЭМЭНУ УВСЭФЭР ХАЙИМ ЗАХРЭНУ В'ХАТВЭНУ:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН Ш'МЭХА В'ХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН АВРАhАМ ЭЗРАХ Т'МИМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ЙИЦХАК НЭЭКАД Б'УЛАМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ЯАКОВ НЭЭНА В'СУЛАМ МИМРОМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН МОШЭ НЭЭМАН Б'ХОЛ БЭТЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН АhАРОН КИhЭН Б'УРЭХА В'ТУМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН З'ХУТ ЁСЭФ АСИР ЦАДИКЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ДАВИД Н'ИМ З'МИРОТЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН ПИНХАС ЗАХ КИНЭ ЛИШМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН МЭЛЭХ Ш'ЛОМО БАНА БАЙИТ ЛИШМЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН hАРУГИМ УСРУФИМ АЛ ЙИХУД К'ДУШАТ Ш'МЭХА ВХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АДОНАЙ АСЭ Л'МААН Ш'МЭХА В'ХУСА АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

АСЭ Л'МААН Ш'МАХ. АСЭ Л'МААН АМИТАХ. АСЭ Л'МААН Б'РИТАХ. АСЭ Л'МААН ГАДЛАХ. АСЭ Л'МААН ДАТАХ. АСЭ Л'МААН hАДАРАХ. АСЭ Л'МААН ВИУДАХ. АСЭ Л'МААН ЗИХРАХ. АСЭ Л'МААН ХАСДАХ. АСЭ Л'МААН ТУВАХ. АСЭ Л'МААН ЯШРАХ. АСЭ Л'МААН К'ВОДАХ. АСЭ Л'МААН ЛИМУДАХ. АСЭ Л'МААН МАЛХУТАХ. АСЭ Л'МААН НИЦХАХ. АСЭ Л'МААН СОДАХ. АСЭ Л'МААН УЗАХ. АСЭ Л'МААН П'ЭРАХ. АСЭ Л'МААН ЦИДКАТАХ. АСЭ Л'МААН К'ДУШАТАХ. АСЭ Л'МААН РАХАМАНУТАХ. АСЭ Л'МААН Ш'ХИНАТАХ. АСЭ Л'МААН ТОРАТАХ:

АСЭ Л'МААН АВРАhАМ ЙИЦХАК В'ЯАКОВ. АСЭ Л'МААН МОШЭ В'АhАРОН. АСЭ Л'МААН ЁСЭФ ДАВИД УШЛОМО. АСЭ Л'МААН Й'РУШАЛАЙИМ ИР hАКОДЭШ. АСЭ Л'МААН ЦИОН МИШКАН К'ВОДАХ. АСЭ Л'МААН ХАРБАН БЭТАХ. АСЭ Л'МААН ШИМАМУТ hЭХАЛАХ. АСЭ Л'МААН ЙИСРАЭЛ hААНИИМ. АСЭ Л'МААН ЙИСРАЭЛ hАДАЛИМ. АСЭ Л'МААН ЙИСРАЭЛ hАШРУЙИМ Б'ЦАРОТ. АСЭ Л'МААН Й'ТОМИМ В'АЛМАНОТ. АСЭ Л'МААН ЁНКЭ ШАДАЙИМ. АСЭ Л'МААН Г'МУЛЭ ХАЛАВ. АСЭ Л'МААН ТИНОКОТ ШЭЛ БЭТ РАБАН ШЭЛО ХАТУ:

АСЭ Л'МААН МАЛАХЭХА hАКДОШИМ В'hАТhОРИМ hАМШАРТИМ ПАНЭХА hАМВАКШИМ РАХАМИМ АЛ ЙИСРАЭЛ АМЭХА:

КАТ ЕШ Л'МАЛА НИКРАИМ М'ВАТЛЭ Г'ЗЭРА. М'ФИРЭ Ш'ВУА. МААВИРЭ КИНА. М'ШИВЭ ХЭМА. МАЗКИРЭ АhАВА. АhАВАТО ШЭЛ АВРАhАМ АВИНУ ЛИФНЭ ВОРАМ:

К'ШЭhЭМ РОИМ ШЭhУ Б'ХААС АЛ БАНАВ. МИШТАТХИМ ЛИФНЭ ХИСЭ Х'ВОДО. УМИТХАН'НИМ В'ОМРИМ:

hАТЭР hАТЭР ЁЦЭР Б'РЭШИТ:

М'ХОЛ М'ХОЛ АВИР ЯАКОВ. С'ЛАХ С'ЛАХ К'ДОШ ЙИСРАЭЛ. КИ АДИР М'ЛАХИМ АТА. МЭЛЭХ АДИР. МЭЛЭХ БАРУХ. МЭЛЭХ ГАДОЛ. МЭЛЭХ ДАГУЛ. МЭЛЭХ hАДУР. МЭЛЭХ ВАТИК. МЭЛЭХ ЗАХ. МЭЛЭХ ХАНУН. МЭЛЭХ ТАhОР. МЭЛЭХ ЯШАР. МЭЛЭХ КАБИР. МЭЛЭХ ЛААД. МЭЛЭХ М'РАХЭМ. МЭЛЭХ НОРА. МЭЛЭХ СОМЭХ. МЭЛЭХ ОЗЭР. МЭЛЭХ ПОДЭ. МЭЛЭХ ЦАДИК. МЭЛЭХ ЦАХ. МЭЛЭХ КАРОВ. МЭЛЭХ РАМ. МЭЛЭХ ШОМЭР. МЭЛЭХ ТАМ:

ЛАМА ЛАХ ЭЙВА ИМ ЗЭРА АВРАhАМ ОhАВЭХА. ЛАМА ЛАХ КИНА ИМ ЗЭРА ЙИЦХАК АКЭДЭХА. ЛАМА ЛАХ ТАХРУТ ИМ ЗЭРА ЯАКОВ Т'МИМЭХА. КИ КИН'ЯН ШАМАЙИМ ВААРЭЦ КАРАТА ОТАМ. МИЯД ЁЦОТ КАРНОТ hОД МИТАХАТ КИСЭ hАКАВОД УМАХРИЗОТ В'ОМРОТ:

АШРЭХЭМ М'ЛАМДЭ З'ХУТ АЛ БАНАЙ. ШЭВАХ ЛАХЭМ М'ШАЛШЛЭ З'ХУТ АВОТ. КИ ХОЛ Ц'ВА hАШАМАЙИМ В'hААРЭЦ КАВОД УГДУЛА ЙИТНУ ЛАХЭМ:

 

АСЭ Л'МААНАХ ИМ ЛО Л'МААНЭНУ. АСЭ Л'МААНАХ В'hОШИЭНУ. hОШИЭНУ ВААНЭНУ hАЁМ УВХОЛ ЁМ ВАЁМ БИТФИЛАТЭНУ КИ Т'hИЛАТЭНУ АТА:

Д'АНЭ ЛААНИЭ. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛААШИКЭ. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛИТВИРЭ ЛИБА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ШИФЛЭ ДАТА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'МАКИХЭ РУХА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'АВРАhАМ АВИНУ Б'hАР hАМОРИА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЙИЦХАК АЛ ГАБЭ МАДБХА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЯАКОВ Б'ВЭТ ЭЛ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЁСЭФ Б'ВЭТ АСИРЭ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'МОШЭ ВААВОТЭНУ АЛ ЯМ СУФ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'АhАРОН БАМАХТА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ФИНХАС БАШИТИМ. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛИhОШУА БАГИЛГАЛ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЭЛИ БАРАМА. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛИШМУЭЛ БАМИЦПА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ДАВИД В'ЛИШЛОМО Б'НО БИРУШАЛАЙИМ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЭЛИЯhУ Б'hАР hАКАРМЭЛ. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛЭЭЛИША БИРИХО. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ХИЗКИЯhУ БАХАЛОТО. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЁНА БИМЭ hАДАГА. АНЭНАН:

Д'АНЭ ЛАХАНАНИЯ МИШАЭЛ ВААЗАРИЯ Б'ГО АТУН НУРА ЯКИДТА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ДАНИЭЛ Б'ГУБА Д'АР'ЯВАТА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'МОРДХАЙ В'ЭСТЭР Б'ШУШАН hАБИРА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЭЗРА БАГОЛА. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ХОНИ БАМААГАЛ. АНЭНАН:

Д'АНЭ Л'ЦАДИКЭ ВАХАСИДЭ УТМИМЭ ДИ Б'ХОЛ ДАР В'ДАР. АНЭНАН:

РАХАМАНА АНЭНАН. РАХАМАНА Ш'ЗИВ. РАХАМАНА П'РОК. РАХАМАНА Д'ЙИТМЛЭ РАХАМИН РАХЭМ АЛАНА В'АЛ КОЛ АНШЭ ВЭТАНА. В'АЛ КОЛ ЙИСРАЭЛ АХАНА. УМЭХАШОХА ЛИНhОРА АПКИНАН Б'ДИЛ Ш'МАХ РАБА:

Я Ш'МА ЭВ'ЁНЭХА. hАМХАЛИМ ПАНЭХА. АВИНУ Л'ВАНЭХА. АЛ Т'АЛЭМ ОЗНЭХА. Я АМ МИМААМАКИМ. ЙИКРУ МЭРОВ М'ЦУКИМ. АЛ НА Т'ШИВЭМ РЭКИМ. hАЁМ МИЛФАНЭХА:

Я hАВОТАМ ВААВОНАМ М'ХЭ В'РУБЭ З'ДОНАМ. В'ИМ ЛО ТААСЭ Л'МААНАМ. АСЭ ЦУРИ Л'МААНЭХА:

Я УМХЭ hАЁМ ХОВАМ. УРЦЭ К'МО ШАЙ НИВАМ. УЛХА ТАХИН ЛИБАМ. В'ГАМ ТАКШИВ АЗНЭХА:

Я ДИМАТ П'НЭhЭМ ТИШЭ. В'ТЭЭСОФ ЭДЭР ТОЭ. В'ТАКИМ Л'ХА РОЭ. УФКОД Б'ТОВ ЦОНЭХА:

Я hОЛХЭ Б'ДЭРЭХ Н'ХОХА. Т'ВАСОРЭМ hАЁМ С'ЛИХА. УВИТФИЛАТ hАШАХАР. hАМЦИЭМ ХИНЭХА:

ИМ АФЭС РОВА hАКЭН. ОhЭЛ ШИКЭН ИМ РИКЭН. АЛ НА НОВДА КИ АЛ КЭН. ЕШ ЛАНУ АВ ЗАКЭН:

ПАНИМ ЛО ТАКИР. В'ЦИДКО Л'ФАНЭХА НАЗКИР. КАХ НА БЭН ЯКИР. В'НИМЦА ДАМО АЛ КИР:

РАЦ ЭЛ hАНААР Л'hАКДИШО. В'НАФШО К'ШУРА Б'НАФШО. ИТРО БАЭЦИМ В'ИШО. НЭЗЭР ЭЛОhАВ АЛ РОШО:

ЯХИД hУКАЛ КАЦВИ. АНА В'АМАР АВИ. hИНЭ hАЭШ В'hАЭЦИМ НАВИ. УТШУРА ЭН Л'hАВИ:

МИЛИМ hЭШИВО МИЛhАВhИЛО. ВАЯАН ВАЁМЭР ЛО. Б'НИ, ЭЛОhИМ ЙИРЭ ЛО. В'ЁДА АДОНАЙ ЭТ АШЭР ЛО:

Б'МИЦВАТХА Ш'НЭhЭМ НИЗhАРИМ. В'АХАРЭХА ЛО М'hАРhРИМ. ХАШУ В'hАЛХУ НИМhАРИМ. АЛ АХАД hЭhАРИМ:

РАУ ЭД Т'ЛУЛА. МИhАРУ АЦЭ ОЛА. ЯХАД Б'АhАВА К'ЛУЛА. ЯШРУ БААРАВА М'СИЛА:

РАА ЯХИД КИ hУ hАСЭ. НААМ Л'hОРО hАМНУСЭ. АВИ ОТИ КАКЭВЭС ТААСЭ. ЛО ТАХМОЛ В'ЛО Т'ХАСЭ:

БИ ХАФЭЦ В'НИХСОФ. Л'ВАВИ ЛО ЛАХАСОФ. ИМ ТИМНАЭНИ СОФ. РУХИ В'НИШМАТИ ЭЛАВ ЕЭСОФ:

ЯДАВ В'РАГЛАВ АКАД. В'ХАРБО АЛАВ ПАКАД. Л'СУМО АЛ hАЭЦИМ ШАКАД. В'hАЭШ АЛ hАМИЗБЭАХ ТУКАД:

ЦАВАР ПАШАТ МЭЭЛАВ. В'АВИВ НИГАШ ЭЛАВ. Л'ШОХАТО Л'ШЭМ Б'АЛАВ. В'hИНЭ АДОНАЙ НИЦАВ АЛАВ:

ХАКОР ЭТ КОЛ АШЭР АСА. hААВ АЛ Б'НО ЛО ХАСА. В'ЛИБО ЭЛ КАПАЙИМ НАСА. ВАЯР ЭЛОhИМ ЭТ КОЛ АШЭР АСА:

КАРА МЭРЭХЭМ МИШХАР. Т'МУР БИНХА hАНИВХАР. В'hИНЭ АЙИЛ АХАР. ВААСЭ АЛ Т'АХАР:

ХАЛИФЭ АЗКАРАТО. ТИКОН К'hАКТАРАТО. В'ТААЛЭ Л'ХА ТИМРАТО. В'hАЯ hУ УТМУРАТО:

ЗИКАРОН Л'ФАНЭХА БАШАХАК. ЛААД БАСЭФЭР ЮХАК. Б'РИТ ОЛАМ БАЛ ЮМХАК. ЭТ АВРАhАМ В'ЭТ ЙИЦХАК:

КОРЭХА БАИМ ЛАКОД. Б'ЦАРА АКЭДА ТИШКОД. В'ЦОНХА Б'РАХАМИМ ТИФКОД. П'НЭ hАЦОН ЭЛ АКОД:

ОР'РА Г'ВУРАТХА Л'hАКИЦ НИРДАМИМ. Л'МААНХА ТИФДЭ ХАРЭДИМ НИДhАМИМ. Л'hАМШИХ РАХАМЭХА ВАХАСАДЭХА МИШМЭ М'РОМИМ. ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ:

 

ЭЛ МЭЛЭХ ЁШЭВ АЛ КИСЭ РАХАМИМ УМИТНАhЭГ БАХАСИДУТ. МОХЭЛ АВОНОТ АМО МААВИР РИШОН РИШОН. МАРБЭ М'ХИЛА ЛАХАТАИМ. УСЛИХА ЛАПОШИМ. ОСЭ Ц'ДАКОТ ИМ КОЛ БАСАР В'РУАХ. ЛО Х'РААТАМ ЛАhЭМ ГОМЭЛ. ЭЛ hОРЭТАНУ ЛОМАР МИДОТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. З'ХОР ЛАНУ hАЁМ Б'РИТ Ш'ЛОШ ЭСРЭ. К'МО ШЭhОДАТА ЛЭАНАВ МИКЭДЭМ. В'ХЭН КАТУВ Б'ТОРАТАХ. ВАЕРЭД АДОНАЙ БЭАНАН ВАЙИТЯЦЭВ ИМО ШАМ. ВАЙИКРА В'ШЭМ, АДОНАЙ . В'ШАМ НЭЭМАР:

 

ВАЯАВОР АДОНАЙ АЛ ПАНАВ ВАЙИКРА: АДОНАЙ АДОНАЙ ЭЛ РАХУМ В'ХАНУН, ЭРЭХ АПАЙИМ В'РАВ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ: НОЦЭР ХЭСЭД ЛААЛАФИМ НОСЭ АВОН ВАФЭША ВЕХАТАА, ВЕНАКЭ:

В'САЛАХТА ЛААВОНЭНУ УЛХАТАТЭНУ УНХАЛТАНУ:

 

Л'МИТВАДЭ ХАТОТАВ, УМОДЭ АЛ РОВ АШАМАВ. АШЭР БАhЭВЭЛ Ш'НОТАВ, КАЛУ В'ЯГОН ЯМАВ. ЦОЭК МИЦАРОТАВ, УМИБЭН ТИГРАТ КАМАВ. НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ:

МИh'ЁТИ МАШАХТИ, Б'ХАВЛЭ hАШАВ АВОНИ. ЛАХЭН ШАВТИ В'НИХАМТИ, КИ ЛО ЭДА ЁМ ДИНИ. УШЭРИ hИКРАВТИ, В'НАСАХТИ МЭ ЭНИ. УЛАЙ Й'РАХЭМ КОНИ, КИ ЛО ХАЛУ РАХАМАВ:

НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. Ш'ДЭ ГИЛИ ЦАМАКУ, ВАИНАК РОШ П'ТАНИМ. УМЭ ЭНАЙ ШАХАКУ, МЭОЗ К'ЭВИ АВАНИМ. В'РАХАМЭ АВ РАХАКУ, В'ЛО ХАМАЛ АЛ БАНИМ. В'ЭЛАЙ ЙИТАПАКУ, hАМОН МЭАВ В'РАХАМАВ:

НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. hЭВИАНИ Б'ВОР Л'ВАИМ, В'hИНХИЛАНИ КИЦПО. В'НИШКАХТИ Б'ВЭТ К'ЛАИМ, В'ТАВАТИ Б'ЯМ ЗАПО. Б'ХОЛ ЁМ ЯРАДТИ П'ЛАИМ, АХАРЭ hЭЭРИХ ЛИ АПО. hАШАХАХ ХАНОТ ЭЛ, ИМ КАФАЦ Б'АФ РАХАМАВ:

НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. hЭВИАНИ Б'ВОР Л'ВАИМ, В'hИНХИЛАНИ КИЦПО. В'НИШКАХТИ Б'ВЭТ К'ЛАИМ, В'ТАВАТИ Б'ЯМ ЗАПО. Б'ХОЛ ЁМ ЯРАДТИ П'ЛАИМ, АХАРЭ hЭЭРИХ ЛИ АПО. hАШАХАХ ХАНОТ ЭЛ, ИМ КАФАЦ Б'АФ РАХАМАВ:

НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ.

 

Некоторые говорят:

 

Б'ЗАХРИ АЛ МИШКАВИ, З'ДОН ЛИБИ ВААШАМАВ. АКУМА В'АВОА, ЭЛ БЭТ ЭЛОhАЙ ВАhАДОМАВ. ВАОМАР Б'НАСИ АЙИН, Б'ТАХАНУНАЙ ЭЛЭ ШАМАВ. НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ:

Л'ХА ЭЛИ ЦУР ХЭЛИ, М'НУСАТИ Б'ЦАРАТИ. Б'ХА СИВРИ В'ТИКВАТИ, ЭАЛУТИ Б'ГАЛУТИ. Л'ХА КОЛ МИШАЛОТ ЛИБИ, В'НЭГДХА КОЛ ТААВАТИ. П'ДЭ ЭВЭД Л'ХА ЦОЭК, МИЯД РОДАВ В'КАМАВ:

НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. АНЭНИ АДОНАЙ АНЭНИ, Б'КАРИ МИН hАМЭЦАР. В'ЙИВАДА БААМИМ, КИ ЯДХА ЛО ТИКЦАР. В'АЛ ТИВЗЭ ЭНУТ АНИ, ЦОЭК МИТИГРАТ ЦАР. АШЭР П'ШААВ Л'ХА МОДЭ, УМИТВАДЭ АЛ АЛУМАВ: НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. МА ЙИТОНЭН В'ЁМАР, МА Й'ДАБЭР В'ЙИЦТАДАК. Й'ЦИР ХОМЭР АШЭР ТАШУВ, Г'ВИАТО К'АВАК ДАК. МА ЙИТЭН Л'ХА hААДАМ, КИ ЙИРША В'ХИ ЙИЦДАК. hАЛО МИЛАВ УМИФАЛАВ, К'ТУВИМ Б'СЭФЭР ЯМАВ: НИПЛА НА Б'ЯД АДОНАЙ КИ РАБИМ РАХАМАВ. Б'ОД ЛАЙЛА Л'ХА КАМУ, АВАДЭЙХА Б'МАhАЛАЛАМ. З'ХУТ АВОТ ЛАhЭМ ТИЗКОР, В'АЛ ТЭФЭН Л'МААЛАЛАМ. К'НЭ АДАТХА КИМЭ КЭДЭМ, К'ДОШ ЙААКОВ ГОАЛАМ. В'hИНАСЭ hАЭЛ, ОСЭ hАШАЛОМ БИМРОМАВ:

 

Таханун (призносят сидя):

 

РАХУМ В'ХАНУН ХАТАНУ Л'ФАНЭХА РАХЭМ АЛЭНУ В'hОШИЭНУ:

Л'ДАВИД ЭЛЭХА АДОНАЙ НАФШИ ЭСА:

ЭЛОhАЙ Б'ХА ВАТАХТИ АЛ ЭВОША. АЛ ЯАЛЦУ ОЙВАЙ ЛИ:

ГАМ КОЛ КОВЭХА ЛО ЕВОШУ. ЕВОШУ hАБОГДИМ РЭКАМ:

Д'РАХЭХА АДОНАЙ hОДИЭНИ. ОРХОТЭХА ЛАМДЭНИ:

hАДРИХЭНИ БААМИТЭХА, В'ЛАМДЭНИ КИ АТА ЭЛОhЭ ЙИШИ. ОТХА КИВИТИ КОЛ hАЁМ:

З'ХОР РАХАМЭХА АДОНАЙ ВАХАСАДЭХА. КИ МЭОЛАМ hЭМА:

ХАТОТ Н'УРАЙ УФШААЙ АЛ ТИЗКОР. К'ХАСДХА З'ХАР ЛИ АТА. Л'МААН ТУВХА АДОНАЙ:

ТОВ В'ЯШАР АДОНАЙ. АЛ КЭН ЁРЭ ХАТАИМ БАДАРЭХ:

ЯДРЭХ АНАВИМ БАМИШПАТ. ВИЛАМЭД АНАВИМ ДАРКО:

КОЛ АРХОТ АДОНАЙ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ. Л'НОЦРЭ В'РИТО В'ЭДОТАВ:

Л'МААН ШИМХА АДОНАЙ. В'САЛАХТА ЛААВОНИ КИ РАВ hУ:

МИ ЗЭ hАИШ Й'РЭ АДОНАЙ . ЁРЭНУ Б'ДЭРЭХ ЙИВХАР:

НАФШО Б'ТОВ ТАЛИН. В'ЗАРО ЙИРАШ АРЭЦ:

СОД АДОНАЙ ЛИРЭАВ. УВРИТО Л'hОДИАМ:

ЭНАЙ ТАМИД ЭЛ АДОНАЙ. КИ hУ ЁЦИ МЭРЭШЭТ РАГЛАЙ:

П'НЭ ЭЛАЙ В'ХАНЭНИ. КИ ЯХИД В'ОНИ АНИ:

ЦАРОТ Л'ВАВИ hИРХИВУ. МИМЦУКОТАЙ hОЦИЭНИ:

Р'ЭЭ АНЙИ ВААМАЛИ. В'СА Л'ХОЛ ХАТОТАЙ:

Р'ЭЭ ОЙВАЙ КИ РАБУ. В'СИНАТ ХАМАС С'НЭУНИ:

ШАМРА НАФШИ В'hАЦИЛЭНИ. АЛ ЭВОШ КИ ХАСИТИ ВАХ:

ТОМ ВАЁШЭР ЙИЦРУНИ. КИ КИВИТИХА:

П'ДЭ ЭЛОhИМ ЭТ ЙИСРАЭЛ. МИКОЛ ЦАРОТАВ:

В'hУ ЙИФДЭ ЭТ ЙИСРАЭЛ МИКОЛ АВОНОТАВ:

 

АДОНАЙ ЭЛОhЭ ЙИСРАЭЛ ШУВ МЭХАРОН АПЭХА. В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

В воскресенье говорят:

 

АДОНАЙ ШАВАТ АМХА hАКШИВА. ВААСЭ ИМАНУ ОТ Л'ТОВА. УМИ К'АМХА ЙИСРАЭЛ ГОЙ ЭХАД:

МИБЭН ШИНЭ АРАЁТ Т'ХОЛ ЦЭМ. УМЭАРБА РУХОТ Т'КАБЦЭМ. В'КАРЭВ ОТАМ ЭХАД ЭЛ ЭХАД:

В'ЭТ АВЭЛЭ ЦИОН Т'НАХЭМ. В'ЭТ АhОЛИВА hАНДУДА Т'РАХЭМ. Л'ХАБЭР ЭТ hАОhЭЛ ЛИhЁТ ЭХАД:

ЭДОМ УМОАВ ЦАМТУ ВАБОР ХАЯЙ Б'ХЭРПА hИКУ Л'ХАЯЙ. МИЗЭ ЭХАД УМИЗЭ ЭХАД: Л'РАГЛАЙ ТАМНУ ПАХ ВАФАХАТ. ВАЙИТЛАХАШУ АЛАЙ ЯХАД. ЭН ОСЭ ТОВ ЭН ГАМ ЭХАД: ХАЗЭК АМХА ШОХЭН Ш'МЭ ЭРЭЦ. В'ОЙВЭХА ЙИhЮ Л'ХОЛ А ВАХЭРЭЦ. В'hАЯ АДОНАЙ Л'МЭЛЭХ АЛ КОЛ hААРЭЦ. БАЁМ hАhУ ЙИhЕ АДОНАЙ ЭХАД УШМО ЭХАД: ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

В понедельник говорят:

 

АДОНАЙ ЯХИД ЛИБОТ КОЛ Б'НЭ АДАМ ХОКЭР. ОСЭ Г'ДОЛОТ АД ЭН ХЭКЭР. ВАЙhИ ЭРЭВ ВАЙhИ ВОКЭР ЁМ ШЭНИ: hАКШЭВ СИХАТ АВДХА В'НИУМО. СОВЭЛ ГАЛУТ АЛ ШИХМО. В'ЁМ НАФЛО ЛАhАКИМО. ЕШ ЭХАД В'ЭН ШЭНИ: УЗХОР Б'РИТ Й'ДИДЭХА. Л'АМ ЦОАКИМ НЭГДЭХА. Б'НЭ ЯАКОВ АВАДЭХА. ВАЙЦАВ ГАМ ЭТ hАШЭНИ: ДОДИ hАКШЭВ Т'ХИНОТ. ВАХАШОВ Т'ФИЛОТАМ К'МАНОТ. БИЗХУТ МАКРИВИМ КАРБАНОТ. Н'ТАНЭЛ БЭН ЦУАР БАЁМ hАШЭНИ: hАТ АЗНХА ЛИТФИЛАТ АМЭХА. УШЛАХ ЛАНУ М'ШИХ ЦИДКЭХА. В'НАКРИВ КАРБАНОТ Л'ФАНЭХА. ЭТ hАКЭВЭС ЭХАД БАБОКЭР В'ЭТ hАКЭВЭС hАШЭНИ: ХАЗЭК ЛИБИ МАЛКИ. УМАhЭР Л'hАИР ХЭШКИ. ИМ НИСТРА ДАРКИ. hАЦЛИХА НА Л'АВДХА БАЁМ hАШЭНИ: ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

Во вторник говорят:

 

АДОНАЙ ДАЛУ ЭНАЙ ЛАМАРОМ. БАЦАР ЛИ ЭКРА АДОНАЙ:

ВАТИТАТЭФ АЛАЙ РУХИ. МЭРОВ КАСИ В'СИХИ. ВАЭШПОХ ЭТ НАФШИ ЛИФНЭ АДОНАЙ:

Я hАКШЭВ НИУМИ. ВААСЭ ОТ Л'ТОВА ИМИ. РАБОТ АСИТА АТА АДОНАЙ:

ДАЛОТИ В'ЛИ Й'hОШИА. ЭЛ ЦАДИК УМОШИА. ЛИШУАТХА КИВИТИ АДОНАЙ:

Б'КУМ АЛАЙ ОЙВИ. ЛО ЙИРА ЛИБИ. ВААНИ АЛЭХА БАТАХТИ АДОНАЙ:

РАМА Б'ХА ЯДИ МИСГАБИ. В'ЛО В'ХАРБИ. КИ ЛО В'ХЭРЭВ УВАХАНИТ ЁШИА АДОНАЙ:

ОЙВАЙ ГАВАРУ. В'АЛАЙ hИТАМАРУ. hААЛ ЭЛЭ ТИТАПАК АДОНАЙ:

ЛАМА ФАНЭХА ТАСТИР. В'ОЕВ АЛАЙ ЯХТИР. ЭЛ КАНО В'НОКЭМ АДОНАЙ:

ЭЦОТ Б'НАФШИ АСИМА. В'ИМ Л'ВАВИ АhИМА. hАЛОЛАМИМ ЙИЗНАХ АДОНАЙ:

ЗЭДИМ Й'РИВУНИ. С'ИФАЙ Й'ШИВУНИ. КИ ЛО ЙИЗНАХ Л'ОЛАМ АДОНАЙ:

РАХАМЭХА СИБАРТИ. КИ Л'ХА АДОНАЙ hОХОЛ ТИ. АТА ТААНЭ АДОНАЙ ЭЛОhАЙ:

ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

В среду говорят:

 

АДОНАЙ ИМ ГАДАЛ АВОНИ МИНСО. В'hИСКОЛ ТИ АСО. АЛ ТАВО В'МИШПАТ ЭТ АВДЭХА:

НИГЭ Л'ВАВИ hАВЭР. В'ХАТОТ Н'УРАЙ hААВЭР. ГАМ МИЗЭДИМ ХАСОХ АВДЭХА:

Й'ГОНОТАЙ ГАВРУ. В'АНХОТАЙ ЛИБИ ШАВРУ. САМЭАХ НЭФЭШ АВДЭХА:

ДОРШЭ РААТИ АЛАЙ hИГДИЛУ. Л'hАВАТИ ЯГИЛУ. АЛ ТАСТЭР ПАНЭХА МЭАВДЭХА:

В'АД АН АШАВЭА В'ЭН МИШПАТ. МАТАЙ ТААСЭ В'РОДФАЙ МИШПАТ. КАМА Й'МЭ АВДЭХА:

ЯШУВ АПХА Л'РАХАМЭНИ. Й'hИ НА ХАСДХА Л'НАХАМЭНИ. К'ИМРАТХА Л'АВДЭХА:

Д'РАХАЙ СИПАРТИ. В'АЛЭХА МИБЭТЭН НИСМАХТИ. hАИРА ФАНЭХА АЛ АВДЭХА:

КАТОНТИ МИКОЛ hАХАСАДИМ. ЦУР МОШИВ Й'ХИДИМ. АШЭР АСИТА ЭТ АВДЭХА:

ТАhАРЭНИ МЭХАТАТИ. АЛ ТАЛЭМ АЗНХА Л'РАВХАТИ Л'ШАВАТИ. АНА АДОНАЙ КИ АНИ АВДЭХА:

НИФЛАОТ hАРЭНИ. АЛ ТАСТЭР ПАНЭХА МИМЭНИ. АЛ ТАТ Б'АФ АВДЭХА:

ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

В четверг говорят:

 

АДОНАЙ Ш'Э НОДЭД МИКИНО. В'ОРЭР Ш'НАТ ЭНО. ВАЯКАМ БАХАЦИ hАЛАЙЛА:

МИПНЭ БОШЭТ АШМАТО. hАЙТА ЛО ДИМАТО. ЛЭХЭМ ЁМАМ ВАЛАЙЛА:

ВАЙhИ Б'ШИВЁ НЭhДАФ. УМЭhАР Л'ГИВА НИРДАФ. Л'ХОРЭВ БАЁМ УЛКЭРАХ БАЛАЙЛА:

ОЙВИМ ОТИ ЙИЛХАЦУ. В'АЛАЙ ЙИТЯАЦУ. ВАЙИТХАРШУ КОЛ hАЛАЙЛА:

Л'ФАНЭХА ТАВО Т'ФИЛАТИ. АДОНАЙ ЭЛОhЭ Й'ШУАТИ. ЁМ ЦААКТИ БАЛАЙЛА:

ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

В пятницу говорят:

 

АДОНАЙ ЭЛОhИМ МОШИВ Й'ХИДИМ. Ш'Э Л'ОМДИМ. Б'ВЭТ АДОНАЙ БАЛЭЛОТ:

Б'ХА ВАТАХТИ. В'ШИМХА ЗАХАРТИ. АЛ МИШКАВИ БАЛЭЛОТ:

РАХЭМ АЛ hОЛЭХ УВАХО. ИШ ХАРБО АЛ Й'РЭХО. МИПАХАД БАЛЭЛОТ:

hИН'НИ hОЛЭХ Ш'ХОАХ. ЛО МАЦАТИ МАНОАХ. ЯМИМ ГАМ ЛЭЛОТ:

МАЛЭТ ЦОЭК НЭГДЭХА. Л'hАГИД БАБОКЭР ХАСДЭХА. ВЭЭМУНАТХА БАЛЭЛОТ:

ШУВ МЭХАРОН АПЭХА, В'hИНАХЭМ АЛ hАРАА Л'АМЭХА:

 

 

АЛ ТИКЦОФ АДОНАЙ АД М'ОД В'АЛ ЛААД ТИЗКОР АВОН. hЭН hАБЭТ НА АМХА ХУЛАНУ:

АЛ ТИНАЦ Л'МААН Ш'МЭХА. АЛ Т'НАБЭЛ КИСЭ Х'ВОДЭХА. З'ХОР АЛ ТАФЭР Б'РИТХА ИТАНУ:

ИМ АВОНЭНУ АНУ БАНУ. АДОНАЙ АСЭ Л'МААН Ш'МЭХА. КИ РАБУ М'ШУВОТЭНУ Л'ХА ХАТАНУ. АДОН С'ЛАХ ЛАНУ:

ИМ АШАМЭНУ КАТОЛА hЭЭДИМ. АДОНАЙ ЭТ hАМОН РАХАМЭХА ТАКДИМ. Л'МААН АВ МУЦАЛ МИКАСДИМ. ГИБАРТО Б'ЭМЭК hАСИДИМ. АhАВАТО З'ХОР hАЁМ ЛАНУ. КИ РАБУ М'ШУВОТЭНУ Л'ХА ХАТАНУ. АДОН С'ЛАХ ЛАНУ:

ИМ ХАТАНУ В'hИРБИНУ ЛАЦОН. АДОНАЙ ГАЛЭ ЛАНУ ЭТ РАЦОН. Л'МААН ДАГУЛ hАНЭЭКАД КАЦОН. В'АЙИЛ hУШАТ КАФРО Л'РАЦОН. АКЭДАТО З'ХОР hАЁМ ЛАНУ. КИ РАБУ М'ШУВОТЭНУ Л'ХА ХАТАНУ. АДОН С'ЛАХ ЛАНУ:

ИМ hИРБИНУ ПЭША ВААВЭРА. АДОНАЙ hИТРАЦЭ БААТИРА. Л'МААН ТАМ ХАЗА СУЛАМ ВАЙИРА. В'ЛАН БАМАКОМ МА НОРА. ТУМАТО З'ХОР hАЁМ ЛАНУ. КИ РАБУ М'ШУВОТЭНУ Л'ХА ХАТАНУ. АДОН С'ЛАХ ЛАНУ:

АТАНУ Л'ХАЛОТ ПАНЭХА. КИ ХЭСЭД ВЭЭМЭТ Й'КАДМУ ФАНЭХА. НА АЛ Т'ВИШЭНУ. НА АЛ Т'ШИВЭНУ РЭКАМ МИЛФАНЭХА. С'ЛАХ ЛАНУ. УШЛАХ ЛАНУ. Й'ШУА В'РАХАМИМ МИМОНЭХА:

АТАНУ Л'ВАКЭШ МИМХА КАПАРА. АЁМ В'НОРА. МИСГАВ Л'ИТОТ БАЦАРА. Т'ХАЕНУ. Т'ХАНЭНУ. УВШИМХА НИКРА. С'ЛАХ ЛАНУ. УШЛАХ ЛАНУ Й'ШУА В'РАХАМИМ МИМОНЭХА:

МАРАНА Д'ВИШМАЯ. ЛАХ МИТХАН'НАН К'АВДА Д'МИТХАНЭН Л'МАРЭ. hАВ ЛАН ЛИБА Л'ТИУВТА. В'ЛО НЭhДАР РЭКАМ МИН КАМАХ:

МАРАНА Д'ВИШМАЯ. ЛАХ МИТХАН'НАН К'ВАР ШИВ'Я Д'МИТХАНЭН Л'МАРЭ. КУЛhОН Б'НЭ ШИВ'Я Б'ХАСПА МИТПАРКИН. В'АМАХ БЭТ ЙИСРАЭЛ БИЦЛОТИН УВТАХАНУНИН. АРЭМ Й'МИНАХ В'АЦМАХ ПУРКАНАХ. СИВРА Д'ХАЯЯ УМЭТАЯ:

МИТРАЦЭ Б'РАХАМИМ. УМИТПАЕС Б'ТАХАНУНИМ. hИТРАЦЭ В'hИТПАЕС. Л'АМ ОНИ УМДУЛДАЛ. П'РОКАНА Д'МЭАЛМА М'ШЭЗВАНА Д'МИЛКАДМИН. П'РОК ЯАКОВ МЭАРА Р'ХИКА. В'АСИК ЗАРЭ МЭАРА Д'ШИВЯ:

МАХЭ УМАСЭ. МЭМИТ УМ'ХАЕ. МАСИК МИН Ш'ОЛ Л'ХАЕ АЛМА:

Б'РА КАД ХАТЭ. АВУhИ ЛАКЕ. АВУhИ Д'ХАЙИС АСЭ Л'ХЭВЭ:

АВДА Д'МАРИД. В'НАФИК Б'КОЛАР. Л'МАРЭ ТАИВ. ЙИТБАР КОЛАРЭ. Б'РАХ БУХРАХ АНАН. В'ХАТЭНАН КАМАХ. hА РАВ'Я НАФШИН. Б'ГИДИН УМРАДИН:

hА АВДАХ АНАН. УМРАДНАН КАМАХ. hА Б'ВИЗТА В'ШИВЯ. В'hА Б'МАЛКИУТА:

Б'ВАУ МИНАХ. Б'МАТУ МИНАХ. Б'РАХАМАХ ДИНФИШИН. АСЭ Л'ХЭВИН. Д'ИТКАФУ АЛАН. АД Д'ЛА НЭhЭВЭ. Г'МИРА Б'ШИВЯ:

МАХЭ УМАСЭ. МЭМИТ УМЭХЭ. МАСИК МИН Ш'ОЛ Л'ХАЕ АЛМА:

РАХАМИМ П'ШУТИМ БИКАШНУ МИМАХ. КИ РАБИМ РАХАМИМ ИМАХ. Ц'ДАКА ВАХЭСЭД АСЭ ИМАНУ Л'МААН Ш'МЭХА.

 

АНА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ hАСЭР МИМЭНУ УМИБАТЭНУ. УМИБАТЭ ХОЛ АМХА БЭТ ЙИСРАЭЛ Б'ХОЛ МАКОМ ШЭhЭМ. ДЭВЭР. В'ХЭРЭВ. В'РАА. В'РААВ. УШВИ. УВИЗА. УМАШХИТ. УМАГЭФА. В'САТАН. В'ЕЦЭР hАРА. В'ХОЛАИМ РАИМ. В'ЦАР. МЭАМАХА:

ХАЙИМ ТОВИМ ШААЛНУ МИМАХ. КИ М'КОР ХАЙИМ ИМАХ. Ц'ДАКА ВАХЭСЭД АСЭ ИМАНУ Л'МААН Ш'МЭХА. АНА АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ. hАСЭР МИМЭНУ УМИБАТЭНУ УМИБАТЭ ХОЛ АМХА БЭТ ЙИСРАЭЛ Б'ХОЛ МАКОМ ШЭhЭМ. ДЭВЭР. В'ХЭРЭВ. В'РАА. В'РААВ. УШВИ. УВИЗА. УМАШХИТ. УМАГЭФА. В'САТАН. В'ЕЦЭР hАРА. В'ХОЛАИМ РАИМ. В'ЦАР. МЭАМАХ:

ЭЛЭХА АДОНАЙ НАСАТИ ЭНАЙ. Ш'МА КОЛ ТАХАНУНАЙ. К'ГОДЭЛ ХАСДЭХА:

Б'ШИМХА БАТАХТИ. В'ХАПАЙ ШИТАХТИ. Д'ВАРИМ ЛАКАХТИ. УВАТИ АДЭХА:

ГАВРУ Й'ГОНОТАЙ. ВАЙИРБУ АНХОТАЙ. КИ ХОЛ АВОНОТАЙ. ШАТА Л'НЭГДЭХА:

ДАЛФА МИТУГА. НАФШИ hААНУГА. В'ХАЛЭЦ МИДАГА. НЭФЭШ АВДЭХА:

hААВЭР ХАТАТИ. ЭЛОhЭ Й'ШУАТИ. В'ГАМ ЭТ ДИМАТИ. СИМА Б'НОДЭХА:

УВРОГЭЗ РАХЭМ. ЗАХРА В'hИНАХЭМ. В'САМЭАХ В'НАХЭМ. НЭФЭШ АВДЭХА:

З'ХОР АНЙИ УМРУДИ. ЛААНА МЭОДИ. АД МАТАЙ Л'НЭГДИ. Т'ХАДЭШ ЭДЭХА:

ХЭРФУНИ ЦОР'РАЙ. ОЙВАЙ В'ШОР'РАЙ. hАКШЭВ НА АМАРАЙ. Б'ВОИ Б'ФАХДЭХА:

ТАМНУ ЛИ ЗЭДИМ. ПАХИМ УМЦУДИМ. УВАhЭМ НИЛКАДИМ. ПААМЭ Й'ДИДЭХА:

Й'СИМУН ЛИ М'ЦУДИМ. В'ШЭКЭР БИ М'ИДИМ. Б'АЛУНИ ЗЭДИМ. ЦУР, БИЛАДЭХА:

К'ВОДХА ГАЛЭ ЦУР. Л'АМ АЗУВ В'АЦУР. В'ТУВХА hАНАЦУР. Т'НА ЛИСРИДЭХА:

Л'ХУЦИМ Б'РОВ ДОХАК. МЭhЭМ АЛ ТИРХАК. З'ХОР Л'АВРАhАМ Л'ЙИЦХАК УЛЙИСРАЭЛ АВАДЭХА:

МАРОМ МИМРОМИМ. РАХЭМ АЛ АГУМИМ. В'АЛ ЗЭРА Р'ХУМИМ. Й'ЛИДЭ Й'ДИДЭХА:

НОАКИМ Б'ВОР ГАЛУТ. Б'ХА САМУ ЭАЛУТ. В'hАРЭМ МИШИФЛУТ. ГЭЗА ХАСИДЭХА:

СОВЛЭ ОЛ Т'ЦАhЭЛ. В'ОЙВЭhЭМ Т'ВАhЭЛ. УХКЭДЭМ Т'НАhЭЛ. ДИГЛЭ Г'ДУДЭХА:

АНЭ ЭТ АТИРАТАМ. С'МОХ ЭТ Н'ФИЛАТАМ. В'hАШЭВ ЭТ Ш'ВУТАМ. МЭАФСЭ ХЭЛДЭХА:

П'ДЭ АМ Л'ХА hОМЭ. УХ'ИЛЭМ ДОМЭ. Б'ГАЛУТ ЗЭ ХАМЭ. САВУ Н'ДУДЭХА:

ЦАДИК Б'МИФАЛОТ. Л'ХА НИТКНУ АЛИЛОТ. Д'ЛЭНУ МИМЦУЛОТ. Л'МААН ХАСАДЭХА:

КАБЭЦ М'ФУЗАРИМ. Б'ХАВЛЭ ЦАР С'ГУРИМ. Б'ЛАУМ АХЗАРИМ. САРФУ МОАДЭХА:

РАХУМ hЭЭ Л'МИШАН. Л'АМ РАВЭ ЛААН. ВААСЭ НА Л'МААН. Ш'ЛОШЭТ АВАДЭХА:

ШАДАЙ НИСГАВТА. Б'ХОЛ АШЭР ПААЛТА. КИ ЦАДИК АТА. В'ЦЭДЭК МАДЭХА:

Т'ХАПЭР АВОНИ КИ СИВРИ Б'ХА МАЛКИ. В'ХОНЭН ЭТ ДАРКИ. ЭЛОhАЙ Л'АВДЭХА:

ТИШЭ ЛИТФИЛАТИ. УЛСИАХ РИНАТИ. КИ АТА ТИКВАТИ. УМИ ЛО Й'ИДЭХА:

 

АВИНУ АВ hАРАХАМАН hОШИЭНУ Л'МААН Ш'МЭХА:

ЭЛОhЭНУ ВЭЛОhЭ АВОТЭНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

БАЦАР ЛАНУ К'РАНУХА hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

ГАЛГЭЛ АЛЭНУ hАМОН РАХАМЭХА hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

Д'РАШНУХА hИМАЦЭ ЛАНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

hЭАТЭР ЛАНУ hАЁМ УВХОЛ ЁМ ВАЁМ БИТФИЛАТЭНУ В'АЛ Т'ВИШЭНУ МИСОВРЭНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

ЗАХРЭНУ Б'ЗИХРОН ТОВ МИЛФАНЭХА hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА ХУС В'РАХЭМ АЛЭНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

ТАhАРЭНУ МИТУМОТ АВОНЭНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА ЕhЭМУ НА РАХАМЭХА АЛЭНУ hОШИЭНУ ЛМААН ШМЭХА:

ХАМОЛ АЛ АМАХ. В'РАХЭМ АЛ НАХАЛАТАХ. ХУСА НА К'РОВ РАХАМЭХА. ХАНЭНУ МАЛКЭНУ ВААНЭНУ:

АВИНУ МАЛКЭНУ АВИНУ АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

ИМ hЭТАВНУ ФОАЛ. АВИНУ АТА. В'ИМ hЭРАНУ МААЛ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

ИМ ГАВАР ПИШЭНУ. АВИНУ АТА. АТА ЦУР ЙИШЭНУ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

ИМ hИРБИНУ ОМЭР. АВИНУ АТА. З'ХОР КИ АНАХНУ ХОМЭР. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

ИМ Л'ХА ХАТАНУ. АВИНУ АТА. АДОН С'ЛАХ ЛАНУ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

Л'ХА АДОНАЙ КИВИНУ. АВИНУ АТА. КИ АТА АВИНУ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

Л'ХА ПЭРАСНУ ШААЛ. АВИНУ АТА. hАМЦИ ЛАНУ ТААЛ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

ХУША Ш'ЛАХ МАШИАХ. АВИНУ АТА. В'ЦИЦ ЕША ТАФРИАХ. ЭН ЛАНУ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

АВИНУ МАЛКЭНУ АВИНУ АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ ЭН ЛАНУ МЭЛЭХ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

АВИНУ МАЛКЭНУ АВИНУ АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ ЭН ЛАНУ МЭЛЭХ ЭЛА АТА. АВИНУ МАЛКЭНУ РАХЭМ АЛЭНУ:

АВИНУ МАЛКЭНУ ХАНЭНУ ВААНЭНУ КИ ЭН БАНУ МААСИМ. АСЭ ИМАНУ Ц'ДАКА ВАХЭСЭД Л'МААН ШИМХА hАГАДОЛ В'hОШИЭНУ:

ВААНАХНУ ЛО НЭДА МА НААСЭ КИ АЛЭХА ЭНЭНУ:

З'ХОР РАХАМЭХА АДОНАЙ ВАХАСАДЭХА. КИ МЭОЛАМ hЭМА:

Й'hИ ХАСДХА АДОНАЙ АЛЭНУ. КААШЭР ЙИХАЛНУ ЛАХ:

АЛ ТИЗКАР ЛАНУ АВОНОТ РИШОНИМ. МАhЭР Й'КАДМУНУ РАХАМЭХА. КИ ДАЛОНУ М'ОД:

ЭЗРЭНУ Б'ШЭМ АДОНАЙ . ОСЭ ШАМАЙИМ ВААРЭЦ:

ХАНЭНУ АДОНАЙ ХАНЭНУ. КИ РАВ САВАНУ ВУЗ:

Б'РОГЭЗ РАХЭМ ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ АКЭДА ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ Т'МИМУТ ТИЗКОР. Б'РОГЭЗ АhАВА ТИЗКОР:

АДОНАЙ hОШИА. hАМЭЛЭХ ЯАНЭНУ Б'ЁМ КАРЭНУ:

КИ hУ ЯДА ЙИЦРЭНУ. ЗАХУР КИ АФАР АНАХНУ:

АЗРЭНУ ЭЛОhЭ ЙИШЭНУ АЛ Д'ВАР К'ВОД Ш'МЭХА. В'hАЦИЛЭНУ В'ХАПЭР АЛ ХАТОТЭНУ Л'МААН Ш'МЭХА:

ШОМЭР ЙИСРАЭЛ. Ш'МОР Ш'ЭРИТ ЙИСРАЭЛ. В'АЛ ЁВАД ЙИСРАЭЛ. hАОМРИМ Б'ХОЛ ЁМ. Ш'МА ЙИСРАЭЛ:

ШОМЭР ГОЙ ЭХАД. Ш'МОР Ш'ЭРИТ ГОЙ ЭХАД. В'АЛ ЁВАД ГОЙ ЭХАД. hАОМРИМ Б'ХОЛ ЁМ. Ш'МА ЙИСРАЭЛ. АДОНАЙ ЭЛОhЭНУ. АДОНАЙ ЭХАД:

ШОМЭР ГОЙ КАДОШ. Ш'МОР Ш'ЭРИТ ГОЙ КАДОШ. В'АЛ ЁВАД ГОЙ КАДОШ. hАОМРИМ Б'ХОЛ ЁМ. КАДОШ. КАДОШ. КАДОШ:

ШОМЭР ГОЙ РАБА. Ш'МОР Ш'ЭРИТ ГОЙ РАБА. В'АЛ ЁВАД ГОЙ РАБА. hАОМРИМ Б'ХОЛ ЁМ. АМЭН Й'hЭ Ш'МЭ РАБА:

 

Хазан говорит КАДИШ.

 

ШИР hАМААЛОТ. МИМААМАКИМ К'РАТИХА АДОНАЙ:

АДОНАЙ ШИМА В'КОЛИ. ТИh'ЕНА АЗНЭХА КАШУВОТ Л'КОЛ ТАХАНУНАЙ:

ИМ АВОНОТ ТИШМАР Я. АДОНАЙ МИ ЯАМОД:

КИ ИМХА hАСЛИХА. Л'МААН ТИВАРЭ:

КИВИТИ АДОНАЙ КИВТА НАФШИ В'ЛИДВАРО hОХАЛТИ:

НАФШИ ЛАДОНАЙ МИШОМРИМ ЛАБОКЭР ШОМРИМ ЛАБОКЭР:

ЯХЭЛ ЙИСРАЭЛ ЭЛ АДОНАЙ КИ ИМ АДОНАЙ hАХЭСЭД В'hАРБЭ ИМО Ф'ДУТ:

В'hУ ЙИФДЭ ЭТ ЙИСРАЭЛ МИКОЛ АВОНОТАВ:

 

Хазан говорит КАДИШ.