Brochos of Shema:

 

First Brocha:

BORUCH ATO ADONOY ELOHEYNU MELECH HOOLOM YOTZER OR UVORE CHSHECH OSEH SHOLOM UVORE ES HAKOL. HAMEIR LOORETZ V'LADORIM OLEYHO B'RACHAMIM UVTUVO M'CHADESH B'CHOL YOM TOMID MAASEH V'RESHIYS. MOH RABU MAASHEYCHO ADONOY KULOM B'CHOCHMOH OSISO MOLOH HOORETZ KINYONECHO. HAMELECH HAMROMOM L'VADO MEOZ HAMSHUBOCH V'HAMFOOR V'HAMISNASE MIMOS OLOM. ELOHEY OLOM B'RACHAMEYCHO HORABIYM RACHEM OLEYNU ADON UZENU TZUR MIS'GABENU MOGEN YISH'ENU MIS'GOV BAADENU. EL BORUCH G'DOL DEOH HECHIN UFOAL ZOHOREY CHAMOH TOV YOTZAR KOVOD LISH'MO M'OROS NOSAN S'VIVOS UZO PINOS TZ'VOOYV K'DOSHIYM ROM'MEY SHADAY TOMID M'SAP'RIM  K'VOD EL UKDUSHOSO TISBORECH ADONOY ELOHEYNU AL SHEVACH MAASEH YODEYCHO V'AL M'OREY OR SHEYOTZAR'TO HEMOH  Y'FOARUCHO SELOH. TISBORECH LONETZACH TZURENU MALKENU V'GOALENU BORE K'DOSHIM YISH'TABACH SHIMCHO LOAD MALKEYNU YOTZER M'SHORSIM VAASHER M'SHORSOV KULOM  OMDIM B'RUM OLOM UMASH'MIIM B'YIROH YACHAD B'KOL DIVREY ELOHIM CHAYIYM UMELECH OLOM KULOM AHUVIM KULOM B'RURIM KULOM GIBORIM KULOM K'DOSHIYM V'CHULOM OSIM B'EYMOH UVYIROH R'TZON KONEYHEM V'CHULOM POSCHIM ES PIHEM BIKDUSHOH UVTOHOROH B'SHIYROH UVZIMROH UMVORCHIN UMSHAB'CHIN UMFOARIN UMAARITZIN UMAKDIYSHIN UMAMLICHIN ES SHEM HOEL HAMELECH HAGODOL HAGIBOR V'HANORO KODOSH HU. V'CHULOM M'KAB'LIM ALEYHEM OL MALCHUS SHOMAYIM ZEH MIZEH V'NOSNIM B'AHAVOH R'SHUS ZEH LOZEH L'HAKDISH L'YOTZROM B'NACHAS RUACH B'SOFOH V'RUROH UVINIMOH K'DUSHOH KULOM K'ECHOD ONIM B'EYMOH V'OMRIM B'YIROH: KODOSH KODOSH KODOSH ADONOY TZ'VOOS M'LO CHOL HOORETZ K'VODO. V'HOOFANIM V'CHAYOS HAKODESH B'RAASH GODOL MISNAS'IM L'UMAS HAS'ROFIM L'UMOSOM M'SHAB'CHIM V'OMRIM: BORUCH K'VOD ADONOY MIM'KOMO. LOEL BORUCH N'IMOS YITENU LOMELECH EL CHAY V'KAYOM Z'MIROS YOMERU V'SISH'BOCHOS YASH'MIYU KI HU L'VADO MOROM V'KODOSH POEL G'VUROS OSEH CHADOSHOS BAAL MILCHOMOS ZOREA TZ'DOKOS MATZMIYACH Y'SHUOS BORE R'FUOS NORO S'HILOS ADON HANIFLOOS HAMCHADESH B'TUVO B'CHOL YOM TOMID MAASEH V'RESHIYS KOOMUR: L'OSEH ORIM G'DOLIM KI L'OLOM CHASDO. OR CHODOSH AL TZION TOIR V'NIZKEH CHULONU BIMHEROH L'ORO. BORUCH ATO ADONOY YOTZER HAM'OROS.

 

Second Brocha:

AHAVAS OLOM AHAVTONU ADONOY ELOHEYNU CHEMLOH G'DOLOH VISEROH CHOMAL'TO OLEYNU OVINU MALKENU BAAVUR SHIMCHO HAGODOL UVAAVUR AVOSEYNU SHEBOTCHU V'CHO VAT'LAM'DEM CHUKEY CHAYIYM LAASOOS R'TZONCHO B'LEVOV SHOLEM KEN T'CHONEYNU USLAM'DEYNU OVINU OV HORACHAMON HAMRACHEM RACHEM OLEYNU V'SEN B'LIBENU BINOH L'HOVIN ULHAS'KIL LISH'MOA LILMOD UL'LAMED LISH'MOR V'LAASOS ULKAYEM ES KOL DIVREY SALMUD TOROSECHO B'AHAVOH V'HOER EYNEYNU B'SOROSECHO V'DABEK LIBENU B'MITZVOSECHO V'YACHED L'VOVENU L'AHAVOH ULYIROH ES SH'MECHO V'LO NEVOSH V'LO NIKOLEM V'LO NIKOSHEL L'OLOM VOED KI V'SHEM KODSH'CHO HAGODOL V'HANORO BOTOCH'NU NOGIYLOH V'NIS'MCHOH BIYSHUOSECHO V'RACHAMECHO ADONOY ELOHEYNU VACHASODECHO HORABIM AL YAAZVUNU NETZACH SELOH VOED  MAHER V'HOVE  OLEYNU B'ROCHOH V'SHOLOM M'HEROH   MEARBA KANFOS HOORETZ V'SOLICHENU M'HEROH KOM'MIUS L'ARTZENU KI EL POEL Y'SHUOS OTOH UVONU VOCHAR'TO MIKOL AM V'LOSHON V'KERAVTONU MALKENU L'SHIMCHO HAGODOL SELOH BEEMES UVAHAVOH L'HODOS L'CHO ULYACHEDCHO B'AHAVOH ULAHAVOH ES SH'MECHO BORUCH ATO ADONOY HABOCHER B'AMO YIS'ROEL B'AHAVOH

 

Shma is recited.

SH'MA YISROEL A-DONOY E-LOHEYNU A-DONOY ECHOD. BORUCH SHEM K'VOD MALCHUSO L'OLOM VOED. V'OHAVTO ES A-DONOY E-LOHECHO B'CHOL L'VOVCHO UVCHOL NAFSHCHO UVCHOL M'ODECHO V'HOYU HADVORIM HOELE ASHER ONOCHI M'TZAVCHO HAYOM AL L'VOVECHO V'SHINANTOM L'VONECHO V'DIBARTO BOM B'SHIVTCHO B'VEYSECHO UVLECHTCHO VADERECH UVSHOCHBCHO UVKUMECHO UKSHARTOM L'OS AL YODECHO V'HOYU L'TOTOFOS BEYN EYNEYCHO UCHSAVTOM AL M'ZUZOS BEYSECHO UVISHOREYCHO

 

V'HOYOH IM SHOMOA TISHMU EL MITZVOSAY ASHER ONOCHI M'TZAVEH ESCHEM HAYOM L'AHAVOH ES A-DONOY E-LOHEYCHEM ULOVDO B'CHOL L'VAVCHEM UVCHOL NAFSHCHEM V'NOSATI M'TAR ARTZCHEM B'ITO YOREH UMALKOSH V'OSAFTO D'GONECHO V'SIRSHCHO V'YITZHORECHO V'NOSATI ESEV B'SODCHO LIVHEMTECHO V'OCHALTO V'SOVOTO HISHOMRU LOCHEM PEN YIFTEH L'VAVCHEM V'SARTEM VAAVADTEM ELOHIM ACHERIM V'HISHTACHAVISEM LOHEM. V'VCHOROH AF A-DONOY BOCHEM V'OTZAR ES HASHOMAYIM V'LO YIHYEH MOTOR V'HOADOMOH LO SITEN ES Y'VULOH VAAVADTEM M'HEROH MEAL HOORETZ HATOVOH ASHER A-DONOY NOSEN LOCHEM. V'SAMTEM ES D'VORAY ELEH AL L'VAVCHEM V'AL NAFSHCHEM UKSHARTEM OSOM L'OS AL YEDCHEM V'HOYU L'TOTOFOS BEYN EYNEYCHEM V'LIMADTEM OSOM ES B'NEYCHEM L'DABER BOM B'SHIVTCHO B'VEYSECHO V'LECHTCHO VADERECH UVSHOCHBCHO UVKUMECHO UCHSAVTOM AL M'ZUZOS BEYSECHO UVISHOREYCHO L'MAAN YIRBU Y'MEYCHEM VIMEY V'NEYCHEM AL HOADOMOH ASHER NISHBA A-DONOY LAAVOSEYCHEM LOSES LOHEM KIMEY HASHOMAYIM AL HOORETZ.

VAYOMER A-DONOY EL MSHEH LEMOR DABER EL B'NEY YISROEL V'OMARTO ALEHEM V'OSU LOHEM TZITZIS AL KANFEY VIGDEYHEM L'DOROSOM V'NOSNU AL TZITZIS HAKONOF P'SIL T'CHELES

V'HOYOH LOCHEM L'TZITZIS URISEM OSO UZCHARTEM ES KOL MITZVOS A-DONOY VAASISEM OSOM V'LO SOSURU ACHAREY L'VAVCHEM V'ACHAREY EYNEYCHEM ASHER ATEM ZONIM ACHAREYHEM L'MAAN TIZKRU VAASISEM ES KOL MITZVOSOY VIHYISEM K'DSHIM LELOHEYCHEM ANI A-DONOY E-LOHEYCHEM ASHER HOTZESI ESCHEM MEERETZ MITZRAYIM LIHYOS LOCHEM LELOHIM ANI A-DONOY E-LOHEYCHEM.

 

 

Brocha after Shma:

EMES V'YATZIV V'NOCHON V'KAYOM V'YOSHOR V'NEEMON V'OHUV V'CHOVIV V'NECHMOD V'NOIM V'NORO V'ADIR UMTUֿKON UMKUBOL V'TOV V'YOFEH HADOVOR HAZEH OLEYNU L'OLOM VOED EMES ELOHEY OLOM MALKENU TZUR YAAKOV MOGEN  YISH'ENU L'DOR VODOR HU KAYOM USH'MO KAYOM V'CHISO NOCHON UMALCHUSO VEEMUNOSO LOAD KAYEMES UDVOROV CHAYIYM V'KAYOMIM NEEMONIM V'NECHEMODIM LOAD ULOLMEY OLOMIM AL AVOSEYNU V'OLEYNU AL BONEYNU V'AL DOROSEYNU V'AL KOL DOROS ZERA YIS'ROEL AVODECHO. AL HORISHONIM V'AL HOACHARONIM DOVOR TOV V'KAYOM L'OLOM VOED EMES VEEMUNOH CHOK V'LO YAAVOR EMES SHOATOH HU ADONOY ELOHEYNU VELOHEY AVOSEYNU MALKENU MELECH AVOSEYNU GOALENU GOEL AVOSEYNU YOTZRENU TZUR Y'SHUOSENU PODENU UMATZILENU MEOLOM HU SH'MECHO V'EYN ELOHIM ZULOSECHO. EZRAS AVOSEYNU ATO HU MEOLOM MOGEN UMOSHIYA LIVNEYHEM ACHAREYHEM B'CHOL DOR VODOR B'RUM OLOM MOSHOVECHO UMISH'POTECHO V'TZIDKOSCHO AD AFSEY ORETZ EMES ASH'REY ISH SHEYISH'MA L'MITZVOSECHO V'SOROSCHO UDVORCHO YOSIM AL LIBO EMES ATO HU ODON L'AMECHO UMELECH GIBOR LORIV RIVOM L'OVOS UVONIM EMES ATO HU RISHON V'ATOH HU ACHARON UMIBALODECHO EYN LONU MELECH GOEL UMOSHIYA EMES MIMITZRAYIM G'ALTONU ADONOY ELOHEYNU UMIBEYS AVODIM P'DISONU KOL B'CHOREYHEM HOROG'TO UVCHORCHO YIS'ROEL GOOL'TO V'YAM SUF LOHEM BOKA'TO V'ZEDIM TIBA'TO VIDIDIM OV'RU   YOM VAYECHASU MAYIM TZOREYHEM ECHOD MEHEM LO NOSOR AL ZOS SHIB'CHU AHUVIM V'ROM'MU LOEL V'NOSNU Y'DIDIM Z'MIROS SHIROS V'SISH'BOCHOS B'ROCHOS V'HODOOS LOMELECH EL CHAY V'KAYOM ROM V'NISO GODOL V'NORO MASH'PIL GEIM ADEY ORETZ UMAGBIA  SH'FOLIM ADEY MOROM MOTZI ASIRIM UFODEH ANOVIM V'OZER DALIM V'ONEH L'AMO YIS'ROEL B'ES SHAUOM ELOV. T'HILOS L'EL ELYON GOALOM BORUCH HU UMVOROCH MOSHEH UVNEY YIS'ROEL L'CHO ONU SHIYROH B'SIMCHOH RABOH V'OMRU CHULOM: MI CHOMOCHOH BOELIM ADONOY MI KOMOCHOH NEDOR BAKODESH NORO S'HILOS OSEH FELE. SHIROH CHADOSHOH SHIB'CHU G'ULIM L'SHIMCHO HAGODOL AL S'FAS HAYOM YACHAD KULOM HODU V'HIMLIYCHU V'OMORU: ADONOY YIMLOCH L'OLOM VOED. TZUR YIS'ROEL KUMOH B'EZRAS YIS'ROEL UFDEH CHINUMECHO Y'HUDOH V'YIS'ROEL. V'NEEMAR GOALENU ADONOY TZ'VOOS SH'MO K'DOSH YIS'ROEL BORUCH ATO ADONOY  GOAL YIS'ROEL.