Субботнее Шмоне Эсре для Минхи.

 

А-ДОНАЙ, СФАТАЙ ТИФТАХ УФИ ЯГИД ТhИЛАТЭХА:

 

Первая Браха:

 

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, ЭЛОhЭНУ ВЭ-ЭЛОhЭ АВОТЭНУ, ЭЛОhЭ АВРАhАМ ЭЛОhЭ ЙИЦХАК ВЭ-ЭЛОhЭ ЯАКОВ. hАЭЛЬ hАГАДОЛЬ hАГИБОР ВhАНОРА ЭЛЬ ЭЛЬЁН. ГОМЕЛЬ ХАСАДИМ ТОВИМ, КОНЭ hАКОЛЬ ВЗОХЭР ХАСДЭ АВОТ. УМЭВИ ГОЭЛЬ ЛИВНЭ ВНЭhЭМ ЛМААН ШМО БАhАВА. МЕЛЭХ ОЗЭР УМОШИА УМАГЭН.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МАГЕН АВРАhАМ:

 

Вторая Браха:

АТА ГИБОР ЛЕОЛАМ А-ДОНАЙ, МЕХАЕ МЕТИМ АТА РАВ ЛЕhОШИА

 

Летом говорят: МОРИД hАТАЛЬ

Зимой говорят: МАШИВ hАРУАХ УМОРИД hАГЕШЭМ

 

МЕХАЛКЕЛЬ ХАЙИМ БХЭСЭД, МХАЕ МЕТИМ БРАХАМИМ РАБИМ, СОМЕХ НОФЛИМ ВЕРОФЭ ХОЛИМ УМАТИР АСУРИМ, УМКАЕМ ЭМУНАТО ЛИШЭНЭ АФАР. МИ ХАМОХА БААЛЬ ГВУРОТ УМИ ДОМЭ ЛАХ, МЕЛЭХ МЕМИТ УМХАЕ УМАЦМИАХ ЙЕШУА. ВНЭЭМАН АТА ЛhАХАЁТ МЭТИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МХАЭ hАМЭТИМ:

 

Во время повторения Шмоне Эсре, община и хазан говорят:

 

НАКДИШАХ ВНААРИЦАХ КНОАМ СИАХ СОД САРФЭ КОДЭШ hАМШАЛШИМ ЛХА КДУША. ВХЭН КАТУВ АЛЬ ЯД НВИАХ, ВКАРА ЗЭ ЭЛЬ ЗЭ ВАМАР:

 

община с хазаном:

КАДОШ КАДОШ КАДОШ А-ДОНАЙ ЦВАОТ. МЛО ХОЛЬ hААРЭЦ КВОДО.

 

ЛУМАТАМ МШАБХИМ В ОМРИМ:

 

община с хазаном:

БАРУХ КВОД А-ДОНАЙ МИМКОМО.

 

УВДИВРЭ КАДШАХ КАТУВ ЛЭМОР:

 

община с хазаном:

ЙИМЛОХ А-ДОНАЙ ЛОЛАМ ЭЛОhАЙИХ ЦИОН ЛДОР ВАДОР hАЛЕЛУЯ.

 

Третья Браха:

АТА КАДОШ ВШИМХА КАДОШ УКДОШИМ БХОЛЬ ЁМ ЕhАЛЕЛУХА СЭЛА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАЭЛЬ hАКАДОШ.

 

Четвертая Браха:

АТА ЭХАД ВШИМХА ЭХАД УМИ ХЭАМХА КЙИСРАЭЛЬ ГОЙ ЭХАД БААРЭЦ. ТИФЭРЭТ ГДУЛА ВААТЭРЭТ ЙЕШУА, ЁМ МЭНУХА УКДУША ЛАМХА НАТАТА. АВРАhАМ ЯГЭЛЬ, ЙИЦХАК ЕРАНЭН, ЯАКОВ УВАНАВ ЯНУХУ ВО. МНУХАТ АhАВА УНДАВА. МНУХАТ ЭМЭТ ВЕЭМУНА. МНУХАТ ШАЛОМ hАШКЭТ ВАВЭТАХ. МНУХА ШЛЭМА ШЭАТА hУ РОЦЭ ВА. ЯКИРУ ВАНЭХА ВЕДУ КИ МЭИТХА hИ МНУХАТАМ, ВЭАЛЬ МНУХАТАМ ЯКДИШУ ЭТ ШМЭХА. ЭЛОhЭНУ ВЕЭЛОhЭ АВОТЭНУ. РЭЦЭ НА ВИМНУХАТЭНУ, КАДШЭНУ БМИЦОТЭХА СИМ ХЭЛКЭНУ БТОРАТАХ САБЭНУ МИТУВАХ. САМЭАХ НАФШЭНУ БИШУАТАХ, ВТАhЭР ЛИБЭНУ ЛАВДХА БЕЭМЭТ. ВhАНХИЛЭНУ А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ БАhАВА УВРАЦОН ШАБАТ КАДШЭХА, ВЯНУХУ ВА КОЛЬ ЙИСРАЭЛЬ МКАДШЭ ШМЭХА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, МКАДЭШ hАШАБАТ.

 

Пятая Браха.

РЭЦЭ А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ БАМХА ЙИСРАЭЛЬ ВЛИТФИЛАТАМ ШЭ-Э. ВhАШЭВ hААВОДА ЛИДВИР БЕТЭХА. ВИШЭ ЙИСРАЭЛЬ УТФИЛАТАМ МhЭРА БАhАВА ТКАБЭЛЬ БРАЦОН. УТhИ ЛРАЦОН ТАМИД АВОДАТ ЙИСРАЭЛЬ АМЕХА. ВЭАТА ВРАХАМЭХА hАРАБИМ ТАХПОЦ БАНУ ВТИРЦЭНУ ВТЭХЭЗЭНА ЭНЭНУ БШУВХА ЛЕЦИЙОН БЭРАХАМИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАМАХАЗИР ШХИНАТО ЛЭЦИЙОН.

 

Во время повторения Шмоне Эсре, община говорит:

МОДИМ АНАХНУ ЛАХ ШЭАТА hУ А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЕЭЛОhЭ АВОТЭНУ ЭЛОhЭ ХОЛЬ БАСАР, ЁЦРЭНУ ЁЦЭР БРЭШИТ. БРАХОТ ВhОДАОТ ЛШИМХА hАГАДОЛЬ ВhАКАДОШ АЛЬ ШЭhЭХЭИТАНУ ВКИЯМТАНУ. КЭН ТХАЕНУ УТХАНЭНУ ВТЭЭСОФ ГАЛУЁТЭНУ ЛХАЦРОТ КАДШЭХА ЛИШМОР ХУКЭХА ВЛААСОТ РЭЦОНХА УЛАВДХА БЛЕВАВ ШАЛЕМ АЛЬ ШЭАНАХНУ МОДИМ ЛАХ. БАРУХ ЭЛЬ hАhОДАОТ.

 

Шестая Браха:

МОДИМ АНАХНУ ЛАХ ШЭАТА hУ А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЕЭЛОhЭ АВОТЭНУ ЛОЛАМ ВАЭД. ЦУРЭНУ ЦУР ХАЕНУ УМАГЭН ЙИШЭНУ АТА hУ. ЛДОР ВАДОР НОДЭ ЛЕХА УНСАПЕР ТhИЛАТЭХА АЛЬ ХАЕНУ hАМСУРИМ БЯДЭХА ВАЛЬ НИШМОТЭНУ hАПКУДОТ ЛАХ ВАЛЬ НИСЭХА ШЭБХОЛЬ ЁМ ИМАНУ ВАЛЬ НИФЛОТЭХА ВТОВОТЭХА ШЭБХОЛЬ ЭТ ЭРЭВ ВАВОКЕР ВЭЦОhОРАЙИМ, hАТОВ КИ ЛО ХАЛУ РАХАМЭХА hАМРАХЭМ КИ ЛО ТАМУ ХАСАДЭХА КИ МЭОЛАМ КИВИНУ ЛАХ. ВЭАЛЬ КУЛАМ ЙИТБАРАХ ВЙИТРОМАМ ВЕЙИТНАСЭ ТАМИД ШИМХА МАЛКЭНУ ЛОЛАМ ВА-ЭД. ВХОЛЬ hАХАЙИМ ЁДУХА СЭЛА. ВЭЙИhАЛЭЛУ ВИВАРХУ ЭТ ШИМХА hАГАДОЛЬ БЕЭМЭТ ЛОЛАМ КИ ТОВ. hАЭЛЬ ЙШУАТЭНУ ВЭЗРАТЭНУ СЭЛА hА-ЭЛЬ hАТОВ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАТОВ ШИМХА УЛХА НАЭ ЛhОДОТ.

 

Седьмая Браха:

СИМ ШАЛОМ ТОВА УВРАХА ХАЙИМ ХЭН ВАХЭСЭД ЦДАКА ВРАХАМИМ АЛЭНУ ВЭАЛЬ КОЛЬ ЙИСРАЭЛЬ АМЭХА УВАРХЭНУ АВИНУ КУЛАНУ КЭХАД БЭОР ПАНЭХА КИ ВЕОР ПАНЭХА НАТАТА ЛАНУ А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ТОРА ВЕХАЙИМ, АhАВА ВАХЭСЭД, ЦЭДАКА ВЭРАХАМИМ, БРАХА ВЕШАЛОМ. ВЕТОВ БЕЭНЭХА ЛЕВАРХЭНУ УЛВАРЭХ ЭТ КОЛЬ АМХА ЙИСРАЭЛЬ БРОВ ОЗ ВЕШАЛОМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАМВАРЭХ ЭТ АМО ЙИСРАЭЛЬ БАШАЛОМ. АМЭН.

 

ЙИЮ ЛРАЦОН ИМРЭ ФИ ВЭhЭГИЁН ЛИБИ ЛЭФАНЭХА А-ДОНАЙ ЦУРИ ВГОАЛИ.

ЭЛОhАЙ, НЦОР ЛШОНИ МЕРА. ВСИФТОТАЙ МИДАБЭР МИРМА. ВЛИМКАЛЛАЙ НАФШИ ТИДОМ. ВЕНАФШИ КЭАФАР ЛАКОЛЬ ТИhЕ. ПЕТАХ ЛИБИ БТОРАТЭХА. ВАХАРЭ МИЦВОТЭХА ТИРДОФ НАФШИ. ВХОЛЬ hАКАМИМ АЛАЙ ЛРАА МhЭРА hАФЭР АЦАТАМ ВКАЛКЭЛЬ МАХШВОТАМ. АСЭ ЛМААН ШМАХ. АСЭ ЛМААН ЕМИНАХ. АСЭ ЛМААН ТОРАТАХ. АСЭ ЛМААН КДУШАТАХ. ЛМААН ЕХАЛЦУН ЕДИДЭХА hОШИА ЕМИНХА ВААНЭНИ. ЙИЮ ЛРАЦОН ИМРЭ ФИ ВhЭГИЁН ЛИБИ ЛФАНЭХА А-ДОНАЙ ЦУРИ ВГОАЛИ:

 

Отходят три шага назад и говорят:

ОСЭ ШАЛОМ БИМРОМАВ hУ ВРАХАМАВ ЯАСЭ ШАЛОМ АЛЭНУ, ВАЛЬ КОЛЬ АМО ЙИСРАЭЛЬ ВИМРУ АМЭН.

ЙhИ РАЦОН МИЛФАНЭХА А-ДОНАЙ ЭЛОhЭНУ ВЕЭЛОhЭ АВОТЭНУ ШЭТИВНЭ БЕТ hАМИКДАШ БИМhЭРА ВЯМЭНУ ВТЭН ХЭЛКЭНУ ВТОРАТАХ ЛААСОТ ХУКЭ РЦОНАХ УЛАВДАХ ВЛЭВАВ ШАЛЭМ.