Ашрей

АШРЭ ЙОШВЭ ВЭТЭХА ОД Й'hАЛЕЛУХА СЭЛА

АШРЭ hААМ ШЭКАХА ЛО. АШРЭ hААМ ШЭА-ДОНАЙ Э-ЛОhАВ

Т'hИЛА Л'ДАВИД АРОМИМХА Э-ЛОhАЙ hАМЭЛЭХ. ВААВАРХА ШИМХА Л'ОЛАМ ВАЭД

Б'ХОЛ ЙОМ АВАРХЭКА ВААhАЛ'ЛА ШИМХА Л'ОЛАМ ВАЭД

ГАДОЛ А-ДОНАЙ УМhУЛАЛ МЕОД ВЕЛИГДУЛАТО ЭН ХЭКЭР

ДОР Л'ДОР ЙИШАБАХ МААСЭХА УГВУРОТЭХА ЙАГИДУ

hАДАР КЕВОД hОДЭХА ВЕДИВРЭ НИФЛОТЭХА АСИХА

ВЭЭЗУЗ НОРОТЭЙХА ЙОМЭРУ УГДУЛАТХА АСАПРЭНА

ЗЭХЭР РАВ ТУВХА ЯБИУ ВЕЦИДКАТХА ЙЕРАНЭНУ

ХАНУН ВЕРАХУМ А-ДОНАЙ ЭРЭХ АПАЙИМ УГДАЛ ХАСЭД

ТОВ А-ДОНАЙ ЛАКОЛ В'РАХАМАВ АЛ КОЛ МААСАВ

ЙОДУХА А-ДОНАЙ КОЛ МААСЭХА ВАХАСИДЭХА ЙЕВАРХУХА

КЕВОД МАЛХУТХА ЙОМЭРУ УГВУРАТХА ЙЕДАБЭРУ

ЛЕhОДИА ЛИВНЭ hААДАМ Г'ВУРОТАВ УХВОД hАДАР МАЛХУТО

МАЛХУТХА МАЛХУТ КОЛ ОЛАМИМ УМЭМШАЛТХА Б'ХОЛ ДОР ВАДОР

СОМЭХ А-ДОНАЙ Л'ХОЛ hАНОФЛИМ В'ЗОКЭФ Л'ХОЛ hАКФУФИМ

ЭНЭ ХОЛ ЭЛЭЙХА Й'САБЭРУ В'АТА НОТЭН ЛАhЭМ ЭТ АХЛАМ Б'ИТО

ПОТЭАХ ЭТ ЙАДЭХА УМАСБИА Л'ХОЛ ХАЙ РАЦОН

ЦАДИК А-ДОНАЙ Б'ХОЛ Д'РАХАВ В'ХАСИД Б'ХОЛ МААСАВ

КАРОВ А-ДОНАЙ Л'ХОЛ КОРАВ Л'ХОЛ АШЭР ЙИКРАУhУ ВЭЭМЭТ

Р'ЦОН Й'РЭАЙВ ЙААСЭ В'ЭТ ШАВАТАМ ЙИШМА В'ЙОШИЭМ

ШОМЭР А-ДОНАЙ ЭТ КОЛ ОhАВАВ В'ЭТ КОЛ hАРШАИМ ЙАШМИД

Т'hИЛАТ А-ДОНАЙ Й'ДАБЭР ПИ ВИВАРЭХ КОЛ БАСАР ШЭМ КАДШО Л'ОЛАМ ВАЭД

ВААНАХНУ Н'ВАРЭХ ЙА МЭАТА ВЕАД ОЛАМ hАЛЕЛУЯ

 

ТИКОН Т'ФИЛАТИ К'ТОРЭТ Л'ФАНЭЙХА, МАСАТ КАПАЙ МИНХАТ АРЭВ

hАКШИВА Л'КОЛ ШАВИ МАЛКИ ВЭ-ЛОhАЙ, КИ ЭЛЭХА ЭТПАЛАЛ

 

(Хазан говорит Кадиш.)

 

 

Шмоне Эсре для будних дней.

 

А-ДОНАЙ, СФАТАЙ ТИФТАХ УФИ ЯГИД ТhИЛАТЭХА:

 

Первая Браха:

 

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, Э-ЛОhЭНУ ВЭЭ-ЛОhЭ АВОТЭНУ, Э-ЛОhЭ АВРАhАМ Э-ЛОhЭ ЙИЦХАК ВЭЭ-ЛОhЭ ЯАКОВ. hАЭЛЬ hАГАДОЛЬ hАГИБОР ВhАНОРА ЭЛЬ ЭЛЬЁН. ГОМЕЛЬ ХАСАДИМ ТОВИМ, КОНЭ hАКОЛЬ ВЗОХЭР ХАСДЭ АВОТ. УМЭВИ ГОЭЛЬ ЛИВНЭ ВНЭhЭМ ЛМААН ШМО БАhАВА. МЕЛЭХ ОЗЭР УМОШИА УМАГЭН.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МАГЕН АВРАhАМ:

 

Вторая Браха:

 

АТА ГИБОР ЛЕОЛАМ А-ДОНАЙ, МЕХАЕ МЕТИМ АТА РАВ ЛЕhОШИА

 

Летом, с первого дня Песах до праздника Шмини Ацерет говорят: МОРИД hАТАЛЬ

Зимой, с праздника Шмини Ацерет до Песах говорят: МАШИВ hАРУАХ УМОРИД hАГЕШЭМ

 

МЕХАЛКЕЛЬ ХАЙИМ БХЭСЭД, МХАЕ МЕТИМ БРАХАМИМ РАБИМ, СОМЕХ НОФЛИМ ВЕРОФЭ ХОЛИМ УМАТИР АСУРИМ, УМКАЕМ ЭМУНАТО ЛИШЭНЭ АФАР. МИ ХАМОХА БААЛЬ ГВУРОТ УМИ ДОМЭ ЛАХ, МЕЛЭХ МЕМИТ УМХАЕ УМАЦМИАХ ЙЕШУА. ВНЭЭМАН АТА ЛhАХАЁТ МЭТИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МХАЭ hАМЭТИМ:

 

Во время повторения Шмоне Эсре, община и хазан говорят:

 

НАКДИШАХ ВНААРИЦАХ КНОАМ СИАХ СОД САРФЭ КОДЭШ hАМШАЛШИМ ЛХА КДУША. ВХЭН КАТУВ АЛЬ ЯД НВИАХ, ВКАРА ЗЭ ЭЛЬ ЗЭ ВАМАР:

 

община с хазаном:

КАДОШ КАДОШ КАДОШ А-ДОНАЙ ЦВАОТ. МЛО ХОЛЬ hААРЭЦ КВОДО.

 

ЛУМАТАМ МШАБХИМ В ОМРИМ:

 

община с хазаном:

БАРУХ КВОД А-ДОНАЙ МИМКОМО.

 

УВДИВРЭ КАДШАХ КАТУВ ЛЭМОР:

 

община с хазаном:

ЙИМЛОХ А-ДОНАЙ ЛОЛАМ Э-ЛОhАЙИХ ЦИОН ЛДОР ВАДОР hАЛЕЛУЯ.

 

Третья Браха:

АТА КАДОШ ВШИМХА КАДОШ УКДОШИМ БХОЛЬ ЁМ ЕhАЛЕЛУХА СЭЛА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАЭЛЬ hАКАДОШ. (В десять дней раскаяния, благословение заканчивают: hАМЕЛЭХ hАКАДОШ).

 

Четвертая Браха:

 

АТА ХОНЭН Л'АДАМ ДААТ УМЛАМЭД ЛЭЭНОШ БИНА. В'ХАНЭНУ МЭИТХА ХАХМА БИНА ВАДААТ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, ХОНЭН hАДААТ

 

Пятая Браха:

 

hАШИВЭНУ АВИНУ ЛТОРАТЭХА ВКАРВЭНУ МАЛКЭНУ ЛААВОДАТЭХА ВhАХАЗИРЭНУ БИТШУВА ШЛЭМА ЛФАНЭХА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, hАРОЦЭ БИТШУВА.

 

Шестая Браха:

 

СЛАХ ЛАНУ АВИНУ КИ ХАТАНУ. МХОЛЬ ЛАНУ МАЛКЭНУ КИ ФАШАНУ. КИ ЭЛЬ ТОВ ВСАЛАХ АТА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, ХАНУН hАМАРБЭ ЛИСЛОАХ.

 

Седьмая Браха:

 

РЭЭ НА ВАНЕНУ ВРИВА РИВЭНУ. УМАhЭР ЛГОАЛЭНУ ГУЛА ШЛЭМА ЛМААН ШМЭХА. КИ ЭЛЬ ГОЭЛЬ ХАЗАК АТА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ ГОЭЛЬ ЙИСРАЭЛ.

 

Восьмая Браха:

 

РФАЭНУ А-ДОНАЙ ВНЭРАФЭ hОШИЭНУ ВНИУАШЭА КИ ТhИЛАТЭНУ АТА. ВhААЛЭ АРУХА УМАРПЭ ЛХОЛЬ ТАХАЛУЭНУ. УЛХОЛЬ МАХОВЭНУ УЛХОЛЬ МАКОТЭНУ. КИ ЭЛЬ РОФЭ РАХМАН ВНЭЭМАН АТА.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, РОФЭ ХОЛЭ АМО ЙИСРАЭЛ

 

Девятая Браха. Летом и зимой существует разный текст следующего благословения в Нусах Сефаради. Летний текст начинают произносить с Песаха по четвертое декабря, но если следующий год - високосный, тогда до пятого декабря. Летняя версия благословения:

 

БАРХЭНУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ БХОЛЬ МААСЭ ЯДЭНУ УВАРЭХ ШНАТЭНУ БТАЛЛЭ РАЦОН БРАХА УНДАВА. УТ-hИ АХАРИТА ХАЙИМ ВСАВА ВШАЛОМ КАШАНИМ hАТОВОТ ЛИВРАХА. КИ ЭЛЬ ТОВ УМЭТИВ АТА УМВАРЭХ hАШАНИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, МВАРЭХ hАШАНИМ.

 

Зимняя версия благословения:

 

БАРЭХ АЛЭНУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ЭТ hАШАНА hАЗОТ. ВЭТ КОЛ МИНЭ ТВУАТА ЛТОВА. ВТЭН ТАЛЬ УМАТАР ЛИВРАХА АЛЬ КОЛЬ ПНЭ hААДАМА. ВРАВЭ ПНЭ ТЭВЭЛЬ ВСАБА ЭТ hААОЛАМ КУЛО МИТУВАХ. УМАЛЭ ЯДЭНУ МИБИРХОТЭХА УМЭОШЭР МАТНОТ ЯДЭХА. ШАМРА ВhАЦИЛА ШАНА ЗО МИКОЛЬ ДАВАР РА УМИКОЛЬ МИНЭ МАШХИТ УМИКОЛЬ МИНЭ ПУРАНУТ. ВААСЭ ЛА ТИКВА ТОВА ВАХАРИТ ШАЛОМ. ХУС ВРАХЭМ АЛЭhА ВАЛЬ КОЛЬ ТВУАТА УФЭРОТЭА. УВАРХА БГИШМЭ РАЦОН БРАХА УНДАВА. УТ-hИ АХАРИТА ХАЙИМ ВСАВА ВШАЛОМ. КАШАНИМ hАТОВОТ ЛИВРАХА. КИ ЭЛЬ ТОВ УМЭТИВ АТА УМВАРЭХ hАШАНИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МВАРЭХ hАШАНИМ.

 

Десятая Браха:

 

ТЕКА БШОФАР ГАДОЛЬ ЛХЭРУТЭНУ ВСА НЭС ЛКАБЭЦ ГАЛУЁТЭНУ. ВКАБЦЭНУ ЯХАД МЭАРБА КАНФОТ hААРЭЦ ЛАРЦЭНУ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ, МКАБЭЦ НИДХЭ АМО ЙИСРАЭЛЬ.

 

Одиннадцатая Браха:

 

hАШИВА ШОФТЭНУ КВАРИШОНА ВЁАЦЭНУ КВАТХИЛА ВХАСЭР МИМЭНУ ЯГОН ВААНАХА УМЛОХ АЛЭНУ МhЭРА АТА А-ДОНАЙ ЛВАДХА БХЭСЭД УВРАХАМИМ БЦЭДЭК УВМИШПАТ.

 

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МЭЛЭХ ОhЭВ ЦДАКА УМИШПАТ. (В десять дней раскаяния, благословение заканчивают: hАМЭЛЭХ hАМИШПАТ).

 

Двенадцатая Браха:

 

ЛАМИНИМ ВЛАМАЛШИНИМ АЛЬ ТhИ ТИКВА ВХОЛЬ hАЗЭДИМ КРЭГА ЁВЭДУ ВХОЛЬ ОЙВЭХА ВХОЛЬ СОНЭХА МhЭРА ЙИКАРЭТУ УМАЛХУТ hАРИША МhЭРА ТАКЭР УТШАБЭР УТХАЛЭМ ВТАХНИЭМ БИМhЭРА ВЯМЭНУ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ ШОВЭР ОЙВИМ УМАХНИА ЗЭДИМ.

 

Тринадцатая Браха:

 

АЛЬ hАЦАДИКИМ ВАЛЬ hАХАСИДИМ ВАЛЬ ШЭРИТ АМХА БЭТ ЙИСРАЭЛЬ ВАЛ ЗИКНЭhЭМ ВАЛЬ ПЛЭТАТ БЭТ СОФРЭhЭМ ВАЛЬ ГЭРЭ hАЦЭДЭК ВАЛЭНУ ЭhЭМУ НА РАХАМЭХА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ВТЭН САХАР ТОВ ЛХОЛЬ hАБОТХИМ БШИМХА БЭЭМЭТ ВСИМ ХЭЛКЭНУ ИМАhЭМ УЛОЛАМ ЛО НЭВОШ КИ ВХА БАТАХНУ ВАЛЬ ХАСДХА hАГАДОЛ БЭЭМЭТ НИШАННУ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МИШАН УМИВТАХ ЛАЦАДИКИМ.

 

Четырнадцатая Браха:

 

ТИШКОН БТОХ ЕРУШАЛАЙИМ ИРХА КААШЭР ДИБАРТА ВХИСЭ ДАВИД АВДХА МhЭРА ВТОХА ТАХИН УВНЭ ОТА БИНЯН ОЛАМ БИМhЭРА ВЯМЭНУ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ БОНЭ ЕРУШАЛАЙИМ.

 

Пятнадцатая Браха:

 

ЭТ ЦЭМАХ ДАВИД АВДХА МhЭРА ТАЦМИАХ ВКАРНО ТАРУМ БИШУАТЭХА КИ ЛИШУАТХА КИВИНУ ВЦИПИНУ КОЛЬ hАЁМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ МАЦМИАХ КЭРЭН ЕШУА.

 

Шестнадцатая Браха:

 

ШМА КОЛЭНУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ АВ hАРАХАМАН ХУС ВРАХЭМ АЛЭНУ ВКАБЭЛЬ БРАХАМИМ УВРАЦОН ЭТ ТФИЛАТЭНУ КИ ЭЛЬ ШОМЭА ТФИЛОТ ВТАХАНУНИМ АТА УМИЛФАНЭХА МАЛКЭНУ РЭКАМ АЛЬ ТШИВЭНУ ХАНЭНУ ВААНЭНУ УШМА ТФИЛАТЭНУ КИ АТА ШОМЭА ТФИЛАТ КОЛ ПЭ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ ШОМЭА ТФИЛА.

 

Семнадцатая Браха:

 

РЭЦЭ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ БАМХА ЙИСРАЭЛЬ ВЛИТФИЛАТАМ ШЭ-Э. ВhАШЭВ hААВОДА ЛИДВИР БЕТЭХА. ВИШЭ ЙИСРАЭЛЬ УТФИЛАТАМ МhЭРА БАhАВА ТКАБЭЛЬ БРАЦОН. УТhИ ЛРАЦОН ТАМИД АВОДАТ ЙИСРАЭЛЬ АМЕХА. ВЭАТА ВРАХАМЭХА hАРАБИМ ТАХПОЦ БАНУ ВТИРЦЭНУ ВТЭХЭЗЭНА ЭНЭНУ БШУВХА ЛЕЦИЙОН БЭРАХАМИМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАМАХАЗИР ШХИНАТО ЛЭЦИЙОН.

 

Во время повторения Шмоне Эсре, община говорит:

МОДИМ АНАХНУ ЛАХ ШЭАТА hУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ВЕЭ-ЛОhЭ АВОТЭНУ Э-ЛОhЭ ХОЛЬ БАСАР, ЁЦРЭНУ ЁЦЭР БРЭШИТ. БРАХОТ ВhОДАОТ ЛШИМХА hАГАДОЛЬ ВhАКАДОШ АЛЬ ШЭhЭХЭИТАНУ ВКИЯМТАНУ. КЭН ТХАЕНУ УТХАНЭНУ ВТЭЭСОФ ГАЛУЁТЭНУ ЛХАЦРОТ КАДШЭХА ЛИШМОР ХУКЭХА ВЛААСОТ РЭЦОНХА УЛАВДХА БЛЕВАВ ШАЛЕМ АЛЬ ШЭАНАХНУ МОДИМ ЛАХ. БАРУХ ЭЛЬ hАhОДАОТ.

 

Восемнадцатая Браха:

 

МОДИМ АНАХНУ ЛАХ ШЭАТА hУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ВЕЭ-ЛОhЭ АВОТЭНУ ЛОЛАМ ВАЭД. ЦУРЭНУ ЦУР ХАЕНУ УМАГЭН ЙИШЭНУ АТА hУ. ЛДОР ВАДОР НОДЭ ЛЕХА УНСАПЕР ТhИЛАТЭХА АЛЬ ХАЕНУ hАМСУРИМ БЯДЭХА ВАЛЬ НИШМОТЭНУ hАПКУДОТ ЛАХ ВАЛЬ НИСЭХА ШЭБХОЛЬ ЁМ ИМАНУ ВАЛЬ НИФЛОТЭХА ВТОВОТЭХА ШЭБХОЛЬ ЭТ ЭРЭВ ВАВОКЕР ВЭЦОhОРАЙИМ, hАТОВ КИ ЛО ХАЛУ РАХАМЭХА hАМРАХЭМ КИ ЛО ТАМУ ХАСАДЭХА КИ МЭОЛАМ КИВИНУ ЛАХ. ВЭАЛЬ КУЛАМ ЙИТБАРАХ ВЙИТРОМАМ ВЕЙИТНАСЭ ТАМИД ШИМХА МАЛКЭНУ ЛОЛАМ ВА-ЭД. ВХОЛЬ hАХАЙИМ ЁДУХА СЭЛА. ВЭЙИhАЛЭЛУ ВИВАРХУ ЭТ ШИМХА hАГАДОЛЬ БЕЭМЭТ ЛОЛАМ КИ ТОВ. hАЭЛЬ ЙШУАТЭНУ ВЭЗРАТЭНУ СЭЛА hА-ЭЛЬ hАТОВ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАТОВ ШИМХА УЛХА НАЭ ЛhОДОТ.

 

Девятнадцатая Браха:

 

СИМ ШАЛОМ ТОВА УВРАХА ХАЙИМ ХЭН ВАХЭСЭД ЦДАКА ВРАХАМИМ АЛЭНУ ВЭАЛЬ КОЛЬ ЙИСРАЭЛЬ АМЭХА УВАРХЭНУ АВИНУ КУЛАНУ КЭХАД БЭОР ПАНЭХА КИ ВЕОР ПАНЭХА НАТАТА ЛАНУ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ТОРА ВЕХАЙИМ, АhАВА ВАХЭСЭД, ЦЭДАКА ВЭРАХАМИМ, БРАХА ВЕШАЛОМ. ВЕТОВ БЕЭНЭХА ЛЕВАРХЭНУ УЛВАРЭХ ЭТ КОЛЬ АМХА ЙИСРАЭЛЬ БРОВ ОЗ ВЕШАЛОМ.

БАРУХ АТА А-ДОНАЙ hАМВАРЭХ ЭТ АМО ЙИСРАЭЛЬ БАШАЛОМ. АМЭН.

 

 

ЙИЮ ЛРАЦОН ИМРЭ ФИ ВЭhЭГИЁН ЛИБИ ЛЭФАНЭХА А-ДОНАЙ ЦУРИ ВГОАЛИ.

Э-ЛОhАЙ, НЦОР ЛШОНИ МЕРА. ВСИФТОТАЙ МИДАБЭР МИРМА. ВЛИМКАЛЛАЙ НАФШИ ТИДОМ. ВЕНАФШИ КЭАФАР ЛАКОЛЬ ТИhЕ. ПЕТАХ ЛИБИ БТОРАТЭХА. ВАХАРЭ МИЦВОТЭХА ТИРДОФ НАФШИ. ВХОЛЬ hАКАМИМ АЛАЙ ЛРАА МhЭРА hАФЭР АЦАТАМ ВКАЛКЭЛЬ МАХШВОТАМ. АСЭ ЛМААН ШМАХ. АСЭ ЛМААН ЕМИНАХ. АСЭ ЛМААН ТОРАТАХ. АСЭ ЛМААН КДУШАТАХ. ЛМААН ЕХАЛЦУН ЕДИДЭХА hОШИА ЕМИНХА ВААНЭНИ. ЙИЮ ЛРАЦОН ИМРЭ ФИ ВhЭГИЁН ЛИБИ ЛФАНЭХА А-ДОНАЙ ЦУРИ ВГОАЛИ:

 

Отходят три шага назад и говорят:

ОСЭ ШАЛОМ БИМРОМАВ hУ ВРАХАМАВ ЯАСЭ ШАЛОМ АЛЭНУ, ВАЛЬ КОЛЬ АМО ЙИСРАЭЛЬ ВИМРУ АМЭН.

ЙhИ РАЦОН МИЛФАНЭХА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ВЕЭ-ЛОhЭ АВОТЭНУ ШЭТИВНЭ БЕТ hАМИКДАШ БИМhЭРА ВЯМЭНУ ВТЭН ХЭЛКЭНУ ВТОРАТАХ ЛААСОТ ХУКЭ РЦОНАХ УЛАВДАХ ВЛЭВАВ ШАЛЭМ.

 

(Хазан говорит Кадиш.)

 

Алейну ЛешабеахАЛЭНУ Л'ШАБЭАХ ЛААДОН hАКОЛ. ЛАТЭТ Г'ДУЛА Л'ЙОЦЭР Б'РЭШИТ. ШЭЛО АСАНУ К'ГОЙЭ hААРАЦОТ В'ЛО САМАНУ К'МИШПХОТ hААДАМА. ШЭЛО САМ ХЭЛКЭНУ КАhЭМ В'ГОРАЛЭНУ К'ХОЛ hАМОНАМ. ШЭhЭМ МИШТАХАВИМ ЛАhЭВЭЛ ВАРИК УМИТПАЛ'ЛИМ ЭЛ ЭЛ ЛО ЙОШИА.

 

ВААНАХНУ МИШТАХАВИМ ЛИФНЭ МЭЛЭХ МАЛХЭ hАМЛАХИМ hАКАДОШ БАРУХ hУ. ШЭhУ НОТЭ ШАМАЙИМ В'ЙОСЭД АРЭЦ. УМОШАВ ЙИКАРО БАШАМАЙИМ МИМААЛ УШХИНАТ УЗО Б'ГАВhЭ МЕРОМИМ. hУ Э-ЛОhЭНУ ВЕЭН ОД АХЭР. ЭМЭТ МАЛКЭНУ ВЕЭФЭС ЗУЛАТО КАКАТУВ БАТОРА ВЕЙАДАТА hАЙОМ ВАhАШЭВОТА ЭЛ ЛЕВАВЭХА КИ А-ДОНАЙ hУ hА-ЭЛОhИМ БАШАМАЙИМ МИМААЛ ВЕАЛ hААРЭЦ МИТАХАТ ЭН ОД:

 

АЛ КЭН НЕКАВЭ ЛАХ А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ЛИРОТ М'hЭРА Б'ТИФЭРЭТ УЗАХ Л'hААВИР ГИЛУЛИМ МИН hААРЭЦ В'hАЭЛИЛИМ КАРОТ ЙИКАРЭТУН. ЛЕТАКЭН ОЛАМ БЕМАЛХУТ ШАДАЙ. В'ХОЛ Б'НЭ ВАСАР ЙИКРУ ВИШМЭХА Л'hАФНОТ ЭЛЭХА КОЛ РИШЭ АРЭЦ. ЙАКИРУ В'ЙЭДУ КОЛ ЙОШВЭ ТЭВЭЛ. КИ Л'ХА ТИХРА КОЛ БЭРЭХ ТИШАВА КОЛ ЛАШОН. Л'ФАНЭЙХА А-ДОНАЙ Э-ЛОhЭНУ ЙИХРУ В'ЙИПОЛУ В'ЛИХВОД ШИМХА Й'КАР ЙИТЭНУ. ВИКАБЛУ ХУЛАМ ЭТ ОЛ МАЛХУТЭХА. В'ТИМЛОХ АЛЭhЭМ М'hЭРА Л'ОЛАМ ВАЭД. КИ hАМАЛХУТ ШЭЛХА hИ УЛ'ОЛМЭ АД ТИМЛОХ Б'ХАВОД. КАКАТУВ Б'ТОРАТАХ А-ДОНАЙ ЙИМЛОХ Л'ОЛАМ ВАЭД: В'НЭЭМАР В'hАЙА А-ДОНАЙ Л'МЭЛЭХ АЛ КОЛ hААРЭЦ. БАЙОМ hАhУ ЙИhЙЭ А-ДОНАЙ ЭХАД УШМО ЭХАД: